Lyssna på sidan Lyssna

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp och hur långt arbetet har kommit i ditt område. Just nu pågår en översyn av vilka områden som ska anslutas.

I Nynäshamns kommun har cirka 4700 fastigheter enskilt vatten och avlopp. Kommunen bygger successivt ut kommunalt vatten och avlopp för att ansluta de fastigheter som har störst behov.

Enligt nuvarande plan ska nedanstående områden anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Just nu pågår det dock en översyn av VA-planen som beskriver kommunens planering för utbyggnaden. Syftet är bland annat att undersöka om det finns alternativ till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i främst sydvästra skärgården.

 • Ekeby
 • Fagersjö, Sanda och Rosenborg
 • Gryt
 • Hoxla
 • Landfjärden
 • Lisö
 • Norsbol och Solsa
 • Oxnö
 • Segersäng
 • Svärdsö
 • Torö

Status och tidplan för de olika områdena hittar du under respektive områdessida.

I de områden som inte har eller ska få kommunalt vatten och avlopp måste fastighetsägarna själva uppgradera sina egna vatten- och avloppsanläggningar så att de uppfyller dagens lagkrav.

Status för översyn av VA-plan

Kommunen har skickat förslag på uppdaterad VA-plan på remiss till de politiska partierna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, till berörda avdelningar på Nynäshamns kommun samt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och Länsstyrelsen i Stockholms län. Syftet är att få vägledning i det fortsatta arbetet med översynen.

Översyn VA-plan, remiss 2020-03-26PDF
Presentation översyn VA-planPDF

Observera att fastighetsägare kommer att få möjlighet att tycka till om förslaget i ett senare skede.

Frågor och svar

Vad innebär översynen?

Nu görs en översyn av kommunens VA-plan som beskriver kommunens planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Anledningen till att översynen görs nu är att flera förutsättningar för planerad VA-utbyggnad har förändrats.

När vi började arbeta med VA-planen var det inte så många andra kommuner som hade påbörjat en utbyggnad. Nu är det fler som har kommit ganska långt och vi har kunnat ta del av deras erfarenheter och faktiska kostnader. Det har då visat sig att utbyggnad kostar betydligt mer än vad man tidigare räknat med.

Vidare visar nya grundvattenberäkningar på bättre förutsättningar än vad som tidigare befarats. Dessutom har det kommit ny teknik för enskilt vatten och avlopp som ger andra förutsättningar än tidigare.

Sammantaget gör de nya förutsättningarna att kommunen nu undersöker om det finns alternativ till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, främst i sydvästra skärgården.

Svaret är uppdaterat 2020-02-17

Vad händer med byggrätterna?

Hur byggrätterna skulle påverkas av en eventuell ändring av VA-planen är inte klart, utan behöver utredas. Vår ambition är att lösa frågan med byggrätter på ett fördelaktigt sätt för fastighetsägarna.

Svaret är uppdaterat 2020-02-17

När kan vi få besked om vad som kommer att hända i vårt område?

Mer detaljerad information av översynen av VA-planen kommer i mars.

Politikerna kommer att ta ställning till om VA-planen ska revideras. Då kommer vi att ta fram ett remissförslag som fastighetsägare och andra berörda instanser får tycka till om. Därefter fattar politikerna beslut om förslaget. När detta sker är inte klart ännu, men vårt mål är att få det klart under 2020.

Svaret är uppdaterat 2020-01-17

Vad kostar det om jag blir ansluten?


Anläggningsavgift

Om din fastighet ansluts så kommer du att få betala en anläggningsavgift. Det är en engångskostnad för anslutning till kommunens VA-nät.

Anläggningsavgiften blir cirka 200 000-290 000 kr/fastighet för anslutning till vatten och spillvatten (grå- och svartvatten). Avgiften varierar med tomtytans storlek. Maximal nivå blir det för tomter på cirka 2 300 kvadratmeter och större, de betalar cirka 290 000 kronor i anslutningsavgift. Priserna är inklusive moms och angivna i 2015 års prisnivå.  

Nivån på anslutningsavgiften ska ses som ett riktmärke. Avgiften betalas först när ledningarna finns på plats och kan tas i drift. Avgiftens storlek är alltid enligt gällande VA-taxa.

VA-taxan kommer att vara enhetlig (samma i hela kommunen). Inga särtaxor planeras i utbyggnaden enligt VA-planen 2014.

Anslutning via en vatten- och avloppssamfällighet

I vissa fall kan en samfällighet ansluta sig till kommunens nät. Då betalar varje fastighet ett mindre belopp i anläggningsavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgift betalas löpande av dem som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Här hittar du gällande VA-taxa.

Övriga kostnader

Kommunen ansvarar för VA-ledningarna fram till tomtgräns. Kostnader för ledningsdragning inne på fastigheten står fastighetsägaren för. Det är svårt att ange en ungefärlig kostnad för ledningsutbyggnad på fastigheten/tomten. VA-kostnader är beroende av vad som ska göras, markförhållanden, årstid, byggkonjunktur, avstånd och egen arbetsinsats med mera. När det närmar sig, tag kontakt med olika entreprenörer för att få offerter och prisuppgifter. Beställ gärna ihop med grannarna.

De områden som ska anslutas till kommunalt VA kommer att detaljplaneras innan VA byggs ut. Detaljplanerna finansieras av dem som får nytta av planen, det vill säga de fastighetsägare som söker bygglov någon gång i framtiden. Planavgift och bygglovsavgift tas ut enligt den vid tidpunkten gällande plan- och bygglovstaxan. 

Varför bygger man ut kommunalt vatten och avlopp?

Syftet är att värna om hälsa och miljö. Med kommunalt VA minskar risken för förorenade och saltpåverkade brunnar. Utsläppet av näringsämnen minskar och flyttas från de känsliga inre kustvikarna till den östra skärgården som har bättre förutsättningar att klara miljöbelastningen.

Svaret är uppdaterat 2019-02-14

Hur prioriteras vilka områden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp?

De områden med störst behov av att lösa sin VA-situation. Bedömningen görs utifrån dessa kriterier:

 • dåliga naturliga förutsättningar för enskilda avlopp (dålig tillgång på grundvatten, hög saltrisk, mycket berg och lera som gör det svårt att ta hand om avloppsvattnet på egna tomten samt små och kuperade tomter)
 • bebyggelsetryck (förfrågningar om bygglov, avstyckningar och exploatering)
 • miljöbelastning (vattenområdenas känslighet och status idag)

Även vissa områden som ligger nära kommunalt VA idag har prioriterats för VA-utbyggnad.

Svaret är uppdaterat 2020-02-14

Måste jag ansluta mig till både vatten och avlopp?

Det är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som avgör om man måste ansluta sig till det allmänna VA-systemet. Enligt rättspraxis som finns måste man ansluta sitt avlopp (spillvatten).

Det finns undantag för torra toalettlösningar. Torrdass eller mulltoa kan behållas. Man får då antingen ha latrinhämtningsavtal med SRV eller ansöka om dispens för eget omhändertagande (kompostering) av latrin hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Nya studier gjorda genom Baltic Sea 2020 visar dock att många tomter i skärgårdsmiljö inte lämpar sig för eget omhändertagande (kompostering) av latrin. Näringen stannar inte i marken utan läcker ut till kustvattnet. Eltoalett (förbränningstoalett) är anmälningspliktigt hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Den som har torrtoalett måste ansluta sitt BDT (bad, dusch och tvättvatten) till kommunens ledningsnät.

Det finns möjligheter att få dispens att använda sitt eget vatten om detta är av god kvalitet och av tillräcklig mängd. I kommunen finns dock många områden med brist på grundvatten där områdena inte har tillräcklig mängd vatten. Det är hela områdets problem som åtgärdas genom kommunalt VA och där gäller beslutet alla fastigheter i det området.

Observera att när kommunen anlägger VA-systemet kommer både vatten- och avloppsledningar dras fram till en halv meter utanför tomtgräns och fastighetsägaren måste betala anläggningsavgiften (engångsavgiften) för både vatten och avlopp, oavsett om man behåller sin egen brunn eller inte. Om man behåller sin egen vattenbrunn betalar man en lägre brukningsavgift (man betalar endast för spillvattnet som mäts genom att en vattenmätare installeras på vattnet).

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Går det att kombinera kommunalt vatten och avlopp med enskilt vatten och avlopp?

Du kan ansluta dig till kommunalt vatten men behålla den egna brunnen för till exempel bevattning. Systemen för kommunalt vatten och eget vatten får inte vara ihopkopplade, eget vatten får inte ledas in i huset.

Svaret är uppdaterat 205-03-15

Min fastighet ligger inte i ett område som aska byggas ut med kommunalt vatten och avlopp, kan jag få det ändå?

Det finns flera undantag men bara om du bor nära VA-ledningar eller planerade VA-ledningar. Bor du närmare än cirka 200 meter från kommunens VA-verksamhetsområden eller planerade VA-utbyggnadsområden har du en så kallad randfastighet. Då kan du anmäla intresse för VA-anslutning till kommunens VA-avdelning. Det avgörs i varje enskilt fall.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12

Vad kostar det om jag behöver uppgradera min egen VA-anläggning?

Om fastigheten inte berörs av den kommunala VA-utbyggnaden kommer fastigheten ha kvar sitt egna eller gemensamma vatten och avlopp. Fastighetsägaren kan då få krav på sig att uppgradera sin VA-anläggning så att den uppfyller gällande miljökrav och står själv för de kostnaderna. Det rör sig om omkring 200 000 kronor, men det varierar beroende på förutsättningarna.

Svaret är uppdaterat 2020-02-17

Sker framtagande av detaljplan samtidigt som vatten och avlopp installeras?

Kommunen ser helst att detaljplan finns i området när VA-ledningarna anläggs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Befintliga fastigheter kan anslutas till kommunalt VA utan ny detaljplan eller ändring av befintlig detaljplan. För att möjliggöra avstyckning eller nybyggnation krävs ny detaljplan. För fastigheter som önskar större byggrätt (utöver det som medges i gällande detaljplan) krävs att befintlig detaljplan ändras. Vilka områden som kan vara lämpliga för nybyggnation finns beskrivna i VA-utvecklingsplanen. I detaljplanen regleras bland annat byggrätt och lokalisering av ledningar och pumpstationer. Initiativ till planläggning kan tas av kommunen eller fastighetsägare. Detaljplaneläggning bekostas av fastighetsägaren. Detaljplan krävs generellt för byggnation av tre eller fler nya fastigheter.

Svaret är uppdaterat 2015-03-12
Sidan granskad 2020-04-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp