Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Träd på kommunens mark

Nynäshamns kommun är restriktiv när det gäller att fälla träd på kommunens mark eftersom de fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö.

Träd ger lä, dämpar dagvattenavrinning, utjämnar temperaturtoppar, renar luften, binder damm och producerar nytt syre. Träden är också mycket viktiga för den biologiska mångfalden, i synnerhet stora, gamla träd. Såväl växter som djur är beroende av de stora träden som livsmiljö och för näring.

Träden ger också höjd och karaktär åt våra gaturum och närmiljöer. De visar årstidernas växlingar och har positiva effekter för den psykiska hälsan.

I vilka fall får man lov att fälla träd?

För att få fälla ett träd på kommunens mark behöver du ett trädfällningslov och ange goda skäl till åtgärden. Du kan t ex få lov att fälla träd om:

  • träden växer för tätt och konkurrerar med varandra om luft och ljus
  • träden är sjuka eller skadade.

Du får t ex inte lov att fälla:

  • friska träd som växt upp med en lämplig täthet.
  • samtliga träd inom ett område
  • för att löv, kottar e t c skräpar ner
  • för att träden lutar

All trädfällning som sker på parkmark ska gynna allmänhetens intressen.

Döda träd

Att ett stående träd är dött är inget skäl för fällningslov. Döda träd kan vara värdefulla levnadsmiljöer för andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden, något som kommunen månar om. Beslut om trädfällningslov för ett dött träd fattas utifrån platsens förutsättningar och om trädet utgör en risk för skada av person eller egendom.

Olovlig trädfällning

Ibland sker olovliga trädfällningar på kommunens mark. Allmänheten kan rapportera olovlig fällning till kommunen som efter utredning avgör om en polisanmälan ska göras. Olovlig fällning kan leda till dryga böter.

Vill du ansöka om lov för att fälla träd på kommunens mark?

Gör en kartskiss över området som visar var det aktuella trädet är placerat. Ange antal, trädslag och placering. Redogör motivet till fällningen och bifoga gärna foton. Skicka ansökan tillsammans med dina kontaktuppgifter till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller digitalt till: miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Om din ansökan beviljas så kommer du att få ett förslag på ett trädfällningsavtal. Detta ska du visa för berörda grannar och få deras påskrifter. I avtalet så tar du på dig ansvaret för fällningen och du måste även städa bort ris och grenar efter avslutat arbete. Är trädet stort så rekommenderar vi att du i din tur tar hjälp av en erfaren fackman.

Skötselavtal

Man får inte betalt för att sköta kommunens mark, men genom att teckna avtal om att få möjlighet att sköta kommunens mark kan man själv påverka hur naturmarken utanför den egna tomten vårdas.

Sträcker sig grenar eller rötter från kommunens träd in över din tomt?

Du som granne får ta bort roten eller grenen, men du måste alltid fråga först så att kommunen ges möjlighet att själv utföra åtgärden.

Har du frågor om varför det fälls träd på allmän mark?

Det kan bero på att det ligger inom en fastställd röjningsplan i kommunen, att marken arrenderas av kommunen eller att kommunen tillsammans med en privatperson eller en förening har upprättat ett skötselavtal.

Sidan granskad 2018-03-26
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp