Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vattenvård

Nynäshamns kommun består till stor del av vatten. Havet omger kommunen i alla väderstreck utom i norr och det finns ett flertal sjöar, våtmarker och vattendrag. Kommunen arbetar med vattenvård på flera olika sätt för att uppnå EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenplanens framsida

Vattenplan

Nynäshamns kommun har arbetat fram ett förslag till vattenplan i syfte att utröna vad kommunen kan bidra med för att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten. Vattenplanen riktar sig mot naturvatten som sjöar, kustvatten och vattendrag. 

Planen är uppdelad i två delar där del A är en sammanfattande del som beskriver bland annat syfte och mål med planen, övergripande riktlinjer, åtgärdssammanställning, lagstiftning och kommunala planer som är relaterade till vatten, beskrivning av vattenförvaltningen, övergripande beskrivningar av kommunens vatten och dess miljöproblem.

Del B fungerar som en uppslagsbok över kommunens vatten och delavrinningsområden. Detta är den mest omfattande delen av vattenplanen.

Nu pågår revidering av förslaget. Läs mer om vattenplanen under sidan Vattenplan.

Inventering av växter och djur i sjöar 2014

Under hösten 2014 genomfördes en inventering av bottenfauna (bottenlevande djur) och makrofyter (vattenväxter) i nio av Nynäshamns sjöar. Inventeringen gjordes för att skapa ytterligare underlag för den statusklassning som de olika sjöarna har inom vattenförvaltningen. Statusklassningen går att läsa om i databasen VISS, som finns under rubriken Länkar. På grund av svår framkomlighet längs stränderna var det endast två sjöar där man fick fram bra statistiskt underlag. Det gäller sjöarna Älvviken och Västra Styran. I dagsläget är Älvviken klassad till måttlig ekologisk status, medan Västra Styran är den sjö som mår sämst och är klassad till dålig status. Sjöinventeringen visade dock på ett annat resultat då de båda sjöarna uppvisade god kvalitet gällande bottenfauna. Generellt var det få vattenväxter i samtliga sjöar, men undantag för vass och näckrosor.  Läs rapporten från inventeringen under Dokument.

Fjättersjön

Fjättern, 2012

Vattenråd

Nynäshamns kommun har varit en del i skapandet av Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd som bildades 25 maj 2012. Vattenrådets syfte är att vara ett samverkansorgan för alla som är intresserade av olika typer av frågor som är kopplade till vatten inom ett geografiskt avgränsat område. Området motsvarar det landområde som har avrinning till Himmerfjärden och Kaggfjärden i kommunens nordvästra delar. Vattenrådet verkar för att främja en god vattenhushållning, en god vattenkvalitet och långsiktig biologisk mångfald.

Inom vattenrådet har flera arbetsgrupper skapats där man exempelvis jobbar med hur man ska förhindra näringsläckage från odlingsmark, hur åar och våtmarker kan restaureras, frågor som rör båtlivet, samt hur olika fiskarter ska gynnas i området. I vattenrådet är alla som är intresserade av vatten välkomna. Nynäshamns kommun sitter som adjungerande i vattenrådets styrelse.

Läs mer om Himmerfjärdens och Kaggfjärdens vattenråd  under Länkar.

Restaurering av Östra Styran

Under hösten 2012 påbörjade Föreningen Östra Styrans våtmarker tillsammans med Nynäshamns kommun en restaurering av våtmarken Östra Styran i Ösmo. Våtmarken är en tidigare sänkt sjö som på senare år växt igen allt mer. Projektet avslutades 2015 och syftade till göra sjön djupare samt röja undan vass med mera för att främja fågelliv och rekreation i området. Föreningen Östra Styrans våtmarker har arbetat med att förbättra områdets naturvärden sedan 1992.

Dyåprojektet

Nynäshamns kommun har arbetat med att förbättra vattenkvaliteten i Dyån/Fitunaån sedan 1995. Då startade ett projekt med att anlägga tio meter breda odlingsfria zoner längsmed åns kanter, från Väggarö i söder till trakten kring Fituna i norr där ån mynnar i havet. Syftet med dessa gräsbeklädda zoner är att de ska fånga upp näringsämnen som färdas från åkermarken till åns vatten.

Under 2011 gjordes en utvärdering av hur väl zonerna har fungerat. Resultatet visade att halterna av kväve har minskat i ån, medan fosformängden har ökat. Det kan inte uteslutas att en viss del av läckagen har bromsats upp av de odlingsfria zonerna, men troligtvis färdas merparten av näringsämnena via åkrarnas dränering och ut i ån. En viktig slutsats är att att de odlingsfria skyddszonerna längs Dyån/Fitunaåns huvudfåra inte ensamt klarar av att minska näringsläckagen från omgivande jordbruksmark eftersom läckage från stora delar av åns avrinningsområde hamnar i proverna som tas vid mätning. Projektet är ett samarbete mellan Nynäshamns kommun och lantbrukare med jordbruksmark längs med åns huvudfåra.

Åker, skyddszon och Dyån en solig dag i maj.

De odlingsfria zonerna finns kvar än idag för att skydda ån från höga halter av näringsämnen från jordbruksmarken.

Hur mår kommunens vatten?

Nynäshamns kommun utför mätningar av vattenkvaliteten i bland annat avloppsreningsverkens recipientkontroller, badvattenkontroller under sommaren, samt årlig kontroll av kommunens större sjöar. Under Länkar finns tips på olika webbsidor där man kan hitta uppgifter om hur våra sjöar, vattendrag och hav mår.

  • VISS visar vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och hav, exempelvis om de är övergödda eller försurade och är kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten.
  • På Badplatsen finns uppgifter om vattnet vid våra EU-bad är badbart enligt smittskyddsinstitutet.
  • I Nynäshamns laboratories miljörapporter för avloppsreningsverken kan man läsa hur de åar och sjöar som tar emot renat avloppsreningsvatten mår.
  • Svealands kustvattenvårdförbund utför vattenprovtagningar längs kusten varje år.
  • 180 grunda vikar i längs Svealandskusten har inventerats gällande vattenväxter, bottnar med mera. För Nynäshamns kommun är det vikarna Gravamaren, Rassa, Ekulsvikmaren och Maren i södra delen av Käringboda naturreservat som inventerats. Läs mer om inventeringen under Länkar.
Sidan granskad 2018-04-20
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp