Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Inventering av jätteträd i Nynäshamns kommun

Sommaren och hösten 2013 och våren 2014 inventerades stora, gamla och andra värdefulla träd i Nynäshamns kommun.

År 2006 inledde Länsstyrelsen i Stockholm en omfattande trädinventering i länet i syftet att kartlägga förekomst av jätteträd, gamla träd och andra värdefulla träd (främst ädellövträd). Sommaren och hösten 2013 var det dags för Nynäshamns kommun att inventeras. Trädinventeringen har skett med stöd av allemansrätten och kontakt har tagits med markägare endast när träden växer nära hus och gårdar. En kompletterande inventering utfördes 2014.

Grov ekstam med gröna liljekonvaljeblad nedanför

Länets största ek.

Länets största träd finns i Nynäshamn

Våren 2016 sammanställdes en rapport över jätteträdinventeringen. I rapporten konstateras att länets största träd, en ek, finns i Nynäshamns kommun på Nynäs gods ägor. Läs mer i rapporten som finns under Dokument.

Varför inventeras skyddsvärda träd?

Gamla grova träd, ihåliga träd och döda stående eller liggande träd är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Undersökningar talar om att upp mot en fjärdedel av våra 3 653 hotade arter är direkt eller indirekt knutna till gamla, grova träd (främst lövträd). Upphörd hävd och igenväxning av kulturlandskapet anses vara det allvarligaste hotet mot främst jätteekar. Skador och avverkning av enskilda jätteträd utgör även ett hot i tätorter. Samtidigt sker rekryteringen av framtida jätteträd för långsamt.

Vart kan jag se de skyddsvärda träden på karta?

Länsstyrelsen har en webbkarta där alla de skyddsvärda träden och trädmiljöerna finns utpekade, se under rubriken Länkar. För att hitta rätt i kartan klickar du i Planeringsunderlag 1, sedan Naturvård och därefter Lstab Skyddsvärda träd och Lstab Skyddsvärda trädmiljöer. Sen behöver du zooma in ganska mycket i kartan för att markeringarna ska tändas. Från kartan kan man sedan med informationsknappen få upp information om träden och trädmiljöerna, till exempel vilken typ av träd det är eller om de är i behov av olika typer av vård.

Sidan granskad 2018-03-13
Sidansvarig: Hanna Lilja

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp