Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunens skog och skogsbruk

Kommunen äger ett antal skogsfastigheter inom kommunens gränser och bedriver skogsbruk på dessa. Här kan du läsa om kommunens skog och skogsbruk.

Bild på skog

Fakta om kommunens skog

Skog utgör en stor del av kommunens markinnehav, ungefär 3200 hektar totalt. En hektar motsvarar en yta som är 100 meter gånger 100 meter stor (10 000 kvadratmeter).

I skogen inom kommunens gränser är de vanligaste trädslagen gran och tall, ungefär vart femte träd är någon typ av lövträd som exempelvis björk, asp eller sälg.

Virkesförråd och bonitet

Volymen på kommunens totala virkesförråd ligger på cirka 560 000 skogskubikmeter (ett volymmått på hela trädet förutom roten), av detta är 78 procent tall och gran, återstående 22 procent utgörs av olika typer av lövträd.

Medelbonitet, det vill säga skogsmarkens bördighet eller produktionsförmåga, i kommunen är 5,9 skogskubikmeter per hektar (m3sk/ha) vilket är lite högre än genomsnittet för hela Sverige som enligt Skogsstyrelsen är 5,3 m3sk/ha.

Kommunens skogsbruk

Kommunens bedriver ett hållbart skogsbruk och utför olika typer av skogsbruksåtgärder varje år för att hålla skogen i ett bra skick. Röjning och gallring av skogen gör att allmänheten har lättare att ta sig fram vid till exempel svamp- och bärplockning. Det betyder även att växtligheten vid marken får mer ljus och plats vilket gör att det kan växa fler bärbuskar, svampar och annat.

Gallring och avverkning ger även kommunen en viss inkomst från försäljning av timmer och så kallad massaved (de träd och grenar som inte är långa och tjocka nog för att bli timmer används till pappersmassa). Nedan kan du läsa om vad de olika skogsbruksåtgärderna innebär:

  • Röjning- utglesning av ungskog (träd med en höjd mellan 2 och 6 meter), träden som tagits ned lämnas kvar i skogen.
  • Gallring- att ta bort ungefär vart tredje träd för att ge plats och ljus för kvarvarande träd och växtlighet. Träden som tagits ned tas tillvara och blir pappersmassa eller ved för vedeldning.
  • Förstagallring – utglesning av träd (med höjd mellan 12 och 18 meter), träden tas tillvara och blir till exempel pappersmassa eller ved för vedeldning.
  • Andragallring – utglesning av större träd som kan tas tillvara som timmer.
  • Föryngringsavverkning – de flesta träden huggs ned för att ge plats och ljus för nya plantor. Träden tas tillvara för att bli timmer och pappersmassa.

Under rubriken dokument hittar du kartor med information om utförda skogsåtgärder i kommunen under perioden 2013-2016.

Sidan granskad 2018-03-02
Sidansvarig: Annica Delin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp