Lyssna på sidan Lyssna

SIP - ett verktyg för samverkan

Samordnad individuell plan, SIP, är ett verktyg för Socialtjänsten och hälso-och sjukvården att samordna sina insatser kring den enskilde personen - barn som vuxna.

Lagar:
Sedan 2010 finns i både socialtjänstlagen (2 kap. 7§) och i hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 4§) skrivet att en individuell plan ska upprättas när en enskild har behov av insatser som behöver samordnas, en SIP. I lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus (2017:612) står också att bestämmelsen om samordnad individuell plan ska tillämpas.

Paragrafen säger:
- Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska får sina behov tillgodosedda.
- Den enskilde ska samtycka till att den upprättas.
- Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde när det är möjligt.
- Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.
- Anhöriga ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.

Individens delaktighet är central i allt arbete med samordnad individuell plan. Men det kan finnas tillfällen då den enskilde inte förmår samtycka eller delta på grund av exempelvis sjukdom, demens, missbruk eller att det handlar om ett minderårigt barn.

En SIP kan behövas när:
- samordning efterfrågas
- kompetens behövs från fler verksamheter
- ansvarsfördelning behöver tydliggöras
- insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordningsföljd
- en individ eller familj "bollas runt".

Dessa kan be om en SIP:
- personen själv
- den anhörige - den enskilde ska ge sitt samtycke
- personligt ombud - på uppdrag av den enskilde
- god man, förvaltare - den enskilde ska ge sitt samtycke
- förälder
- elevhälsan
- förskolepersonal
- skolpersonal

Andra viktiga aktörer att bjuda in till en SIP men som inte omfattas av lagstiftningen kan vara Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvård och frivård, arbetsgivare, utbildningsinstanser, förskola och skola.

Av planen ska det framgå:
- vilka insatser som behövs
- vilka insatser respektive huvudman ska svara för
- vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget
- vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen

Källa: "Använd SIP - ett verktyg vid samverkan", Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2017.

Mer information kan du hitta på www.skl.se, ange SIP som sökord.
Du kan även ringa Karin Lindström, kontaktpersonen för SIP på SKL,
telefon 08 452 70 00.

Sidan granskad 2018-11-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp