Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-03-19

Genomlysningen av organisationen för Nynäshamns kommun är klar

Under 2019 gavs ett uppdrag till en extern konsult att genomföra en övergripande genomlysning av Nynäshamns kommun. Genomlysning är nu klar och innehåller sju övergripande rekommendationer för kommunen att arbeta vidare med. Resultatet har redovisats för kommunstyrelsen, kommunledningen och den politiska styrgruppen som ser fram emot att ett omfattande förbättringsarbete nu startar.

Den politiska styrgruppen för organisationsutredningen 2020. Från vänster i bild Harry Bouveng (M) kommunstyrelsens ordförande, Patrik Isestad (S) andre vice ordförande och Per Ranch (SN).

Från vänster i bild: kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M), andre vice ordförande Patrik Isestad (S) och Per Ranch (SN)

Det primära syftet med genomlysningen har varit att identifiera och beskriva övergripande utvecklingsområden och lämna rekommendationer för vidare arbete. Underlaget ska ligga till grund för kommunledningen i dess utveckling av en effektiv, stolt, kompetent och välmående förvaltningsorganisation. Det ska även ge ett fortsatt stöd i det förändringsarbete som föregående kommundirektör inlett.

Rekommendationer i utredningen

Resultat, analys och slutsatser finns sammanställt i rapporten ”Organisationsutredning för Nynäshamns kommun”. Nedan följer de rekommendationer som utredningen lyfter fram:

 1. Behov av en långsiktig utvecklingsorienterad och väl förankrad vision för Nynäshamns kommun
 2. Tydliggjorda politiska prioriteringar och mål med utgångspunkt i långsiktig vision
 3. Etablerandet av en långsiktig effektiv lednings- och styrmodell för Nynäshamns kommun, med utgångspunkt i mätbarhet, uppföljning och tillit till förvaltningsorganisationens kapacitet
 4. Säkerställ ett handlingskraftigt ledarskap och en trivsam och utvecklande kultur
 5. Arbeta aktivt med att utveckla kommunikation och information i förvaltningsorganisationen för ett öka engagemang
 6. Medborgaren i fokus – förstärk samverkan och samarbete i organisationen – minimera stuprör mellan och inom förvaltningar
 7. Vidareutveckla viktiga kommunövergripande strategiska styrdokument och processer

Uppdraget som initierades från politiken och har sin bakgrund i uppmärksammade utmaningar inom organisationen gällande bland annat kultur och arbetsklimat, effektivitet, samspel, ledning och styrning samt arbetsprocesser och strukturer. Arbetet med utredningen har letts av en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M), andre vice ordförande Patrik Isestad (S) samt Per Ranch (SN) och ersättare i kommunstyrelsen.

- Jag är mycket nöjd med den genomförda organisationsutredningen och ser fram emot att tillsammans med övriga partier och kommunledningen genomföra de förändringar som krävs. Det handlar bland annat om att vi politiker har ett gemensamt ansvar att peka ut en tydlig inriktning och vision för Nynäshamns kommun för fortsatt tillväxt och utveckling, säger Harry Bouveng (M) och kommunstyrelsens ordförande.

- Nu är det hög tid att det blir verkstad av alla dessa utredningar som har gjorts för att belysa både utmaningar, behov av åtgärder och möjligheter i kommunen. Jag ser fram emot att tillsammans med kommunledning och övriga partier ta ansvar för att forma en gemensam vision och inriktning för en positiv utveckling i vår kommun, säger Patrik Isestad (S), kommunalråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen.

- I april 2019 beslutade en enig kommunstyrelse om en genomlysning av tjänstemannaorganisationen i vår kommun. Syftet var att fastställa styrkor och svagheter samt behovet av förbättringar som behövs för att vår kommun i framtiden ska upplevas som ett föredöme avseende kompetens, effektivitet och en arbetsplats där medarbetarna är stolta och trivs. Genomlysningen pekar ut ett antal områden och kommer ligga till grund för ett omfattande förbättringsarbete. Jag har fullt förtroende för hur genomlysningen har genomförts och kommundirektörens kommande arbete med att förbättra organisationen, säger Per Ranch (SN) och ersättare i kommunstyrelsen.

Åtgärder i linje med rekommendationerna

Kommunledningsgruppen har kommit överens med den politiska styrgruppen om ett antal åtgärder som ligger i linje med utredningens rekommendationer. Åtgärderna handlar om:

 • att arbeta fram en tydlig gemensam vision, med medborgaren i fokus, med nya tydliga mätbara mål och en effektivare styrmodell.
 • att ha ett modernt kommunikativt ledarskap, med fokus på utveckling och framåtanda, där medarbetarna involveras i förbättringsarbetet.
 • att kommunledningen har en god samverkan, med fokus på handlingskraft och koncerntänk som sprider sig på ett positivt sätt i hela organisationen.
 • att ett antal övergripande strategiska processer ska utvecklas.

En tidplan och precisering av vad som ska göras och vilka som är ansvariga för genomförande tas fram av kommundirektören tillsammans med kommunledningsgruppen. Arbetet kommer att återrapporteras löpande till kommunstyrelsens ordförande, samt till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Text: Petra Kålbäck

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-03-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp