Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-12-20

Beslut om hus vid Höjdgatan i januari

Den 22 januari fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om detaljplanen för Älgen 18 som möjliggör byggnation vid Höjdgatan. Den 14 mars tas planen upp i kommunfullmäktige för antagande.

Illustration flerbostadshus med träfasad.

Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter/ 3DHouse

Vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras det för fler bostäder. Förslaget till detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar och cirka 70 lägenheter. Enligt förslaget placeras husen kring en gemensam gård med grönytor runt om. Förslaget innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

Detaljplanen på väg mot antagande

Vilken typ av hus som får byggas inom ett visst område regleras i områdets detaljplan. För Höjdgatan heter detaljplanen Älgen 18. Nu är planen på väg mot antagande. Den 22 januari fattar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om planen. Om planen godkänns behandlas den sedan på kommunfullmäktige den 14 mars.

Grannar och andra berörda får tycka till under arbetets gång

Att ta fram en ny detaljplan kan ta flera år. Under arbetet med planen får grannar, andra berörda och allmänheten möjlighet att tycka till om planen. Hur och när man får tycka till styrs av plan- och bygglagen. Synpunkterna beaktas sedan i planarbetet.

 

 

Vanliga frågor och svar om Älgen 18

När antas planen?

Detaljplanen ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde 14 mars 2019.

Innan dess måste den godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet den 22 januari 2019.

När kommer det att byggas?

Dels måste detaljplanen vinna laga kraft och dels måste exploatören söka bygglov. Om planen inte överklagas kan byggnationen starta under våren/sommaren 2019. Det är dock exploatören som väljer när bygglov ska sökas, det kan därför ta längre tid. Även ett överklagande av detaljplanen innebär att tidplanen förskjuts.

Varför planerar ni för höga flerbostadshus i ett område med låg bebyggelse?

En grundläggande strategi för stadsplaneringen i Nynäshamn är att staden ska växa inifrån och ut. Det betyder att vi i första hand ska förtäta staden istället för att använda ny mark utanför staden. På det sättet kan vi bland annat använda den service och kollektivtrafik som redan finns i området.

Varför har kommunen arbetat med detta?

BTH Bostad AB sökte planbesked hösten 2015 och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge dem positivt planbesked i januari 2016. Det är ett ställningstagande att kommunen är beredd att pröva förslaget i en detaljplaneprocess.

Om jag vill påverka, var vänder jag mig då?

Detaljplaneprocessen är i sitt slutskede och nu kvarstår endast politiska beslut innan den antas, vänd dig därför till politikerna i kommunfullmäktige eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om du vill påverka. Om du har rätt att överklaga kommer det att löpa en överklagandetid efter att beslutet fattats i kommunfullmäktige.

Vi har lämnat in synpunkter, men det har inte gjorts några ändringar i planen, varför?

Alla synpunkter beaktas i planarbetet. Olika intressen ställs mot varandra, det kan vara intressen från närboende att nyttja området som naturmark men också samhällsintressen som att tillgodose efterfrågan på bostäder. Resultatet blir en avvägning mellan flera olika intressen och därför är det svårt att följa vissa synpunkter fullt ut.

Hur överklagar jag detaljplanen?

Vem som kan överklaga planen framgår i plan-och bygglagens 13 kapitel. Generellt gäller att man ska ha lämnat in ett yttrande under detaljplaneprocessen och att de synpunkter som framförts inte har tillgodosetts. Det finns också andra möjligheter att överklaga ett beslut att anta en detaljplan, de framgår i plan- och bygglagen.

Om du har lämnat in ett yttrande som inte tillgodosetts och är sakägare kommer du få ett brev när detaljplanen antagits med information om hur du överklagar.

Om du inte är sakägare eller har lämnat in ett yttrande men ändå har rätt att överklaga enligt plan-och bygglagen bör du hålla utkik efter den 14 mars 2019 när protokollet från kommunfullmäktige anslås, därefter följer en överklagandetid på tre veckor inom vilken du ska lämna in ditt överklagande.

Överklagandet ska innehålla:

  • Vilket beslut som ska överklagas genom att ange kommunfullmäktiges beslutsparagraf
  • Redogörelse för vad som är felaktigt och hur beslutet bör ändras
  • Eventuella handlingar som stödjer överklagandet
  • Namnteckning, namnförtydligande, postadress och telefonnummer

Överklagandet ska ställas till Mark- och miljödomstolen men skickas till:

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Överklagandet kan även lämnas direkt till kommunens reception, Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-12-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp