Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2018-02-16

Höga kväveutsläpp från reningsverket

Avloppsreningsverket har under 2017 överskridit gränsvärdet för utsläpp av kväve. Felet som orsakde kväveutsläppet är avhjälpt. Ärendet utreds av miljöbrottsenheten.

Nynäshamns avloppsreningsverk har under 2017 släppt ut för höga halter av kväve. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som är tillsynsmyndighet har därför gjort en anmälan till miljöbrottsenheten för misstänkt miljöbrott. Miljöbrottsenheten utreder nu ärendet vidare.

- Problemet berodde på att den mikrobiologiska processen i avloppsreningsverket inte fungerade som den skulle. Det upptäcktes i våra ordinarie kontroller och åtgärdades så snart vi hade hittat en lösning. Våtmarken har också fungerat som den ska, och tack vare den har kvävehalten ändå minskats innan vattnet släppts ut i havet säger Malin Qviberg, t.f. VA- och renhållningschef.

- För att säkerställa att reningen är stabil igen kommer vi bland annat göra tätare kontroller under en period, fortsätter Malin Qviberg.

Fakta om reningsprocessen

Vattnet renas från kväve via en mikrobiologisk process i en SBR-anläggning (satsvis biologisk rening) i avloppsreningsverket. Därefter släpps vattnet ut i Alhagens våtmark för ytterligare rening innan vattnet går ut i havet. Under 2017 upptäcktes att den mikrobiologiska reningen i SBR-anläggningen var utslagen. För att få in ny levande bakteriekultur tömdes SBR-anläggningen på befintligt slam och fylldes på med nytt slam från Käppalaverket.

Den mikrobiologiska reningen kan slås ut av exempelvis tungmetaller, och det är därför viktigt att inte spola ner miljöfarligt avfall i avloppet.

Fakta om tillståndet

Nynäshamns avloppsreningsverk ansöker om tillstånd för miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen. Tillståndet reglerar bland annat hur höga halter av kväve som kommunen får släppa ut. Den generella föreskriften om rening och kontroll av utsläpp från Naturvårdsverket är 15 mg kväve/liter. Eftersom Nynäshamns kommun haft så goda resultat under många år minskade Länsstyrelsen 2015 gränsvärdet för Nynäshamns kommun till 10 mg kväve/liter. Under 2017 blev utsläppen 14 mg kväve/liter och ligger alltså över gränsvärdet. Tillsynsmyndighet är Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. När ett gränsvärde överskrids gör de alltid en anmälan om misstänkt miljöbrott.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-02-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp