Lyssna på sidan Lyssna

2018-10-01

Markanvisning Vansta 5:603

Vi vet att Nynäshamn är en bra plats. Här frodas landsbygd och tätort, eldsjälar och entreprenörer, nyskapande företag och tusenkonstnärer.

Markanvisat områdes läge jämfört infrastruktur såsom pendeltåg, väg 73 och väg 225

Markanvisat områdes läge jämfört infrastruktur såsom pendeltåg, väg 73 och väg 225

Väx med oss i Nynäshamn

Vi havet, nya Norviks hamn och vår passagerarhamn har vi direktaccess till nya marknader, varor och tjänster. Havet är vår hållbara transportväg som tillsammans med hamnarna gör oss till en nyckelspelare i den expansiva Stockholms- och Mälardalsregionen. Lägg därtill bra landkommunikationer till Stockholm, tillgänglig mark och lediga lokaler. Dessutom ges möjligheter till skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar och samarbeten med högskolor och universitet. Genast klarnar bilden av Nynäshamn som en givet lockande plats att etablera och växa på.

En liten kommunorganisation gör den personliga kontakten naturlig. Vi har en tydlig samhällsbyggnadsprocess, smidiga lotsfunktioner och uttalat fokus på service och samverkan. Vi vill möta dig med lyhördhet och pragmatism, oavsett om du driver ett stort företag eller blir en av Nynäshamns många småföretagare.

Blickar vi framåt ser vi Nynäshamns som ett starkt, konkurrenskraftigt logistiskt nav i Sveriges vassaste tillväxtregion. Här utvecklas innovativa och hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Här byggs boende i alla former och erbjuds oslagbara miljöer för arbete och studier på distans. Här går det att växa på det hållbar sätt vi vill.

Väx med oss i Nynäshamn - där havet och livet möts!

Ösmo växer

Ösmo växer genom förtätning från pendeltågsstationen och ut.

Efterfrågan på mark för företagsetablering är stort och kommunen bedömer  att det finns ett behov av lokaler för olika typer av företag och verksamheter i Ösmo. Kommunen önskar att framtida exploatering inom det markanvisade området ska bidra till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling av Ösmo. Kommunen lägger stor vikt vid utformning av en god och hållbar livsmiljö samt att markanvisningen bidrar till fler arbetstillfällen i Ösmo under en lång tid framöver.

Med anledning av att området ligger i direkt anslutning till ett bostadsområde samt ligger i en av entréerna till Ösmo tätort kommer kommunen lägga stor vikt vid den tilltänkte exploateringens estetiska utformning och anpassning till befintlig kulturmiljö.

Beskrivning av området

Markanvisningsområdet är beläget i Ösmo, 4,5 mil söder om Globen och cirka 1 mil norr om Norvik- och Nynäshamns hamnar. Avståndet till riksväg 73 är cirka 1,5 kilometer, och länsväg 225 som leder till Södertälje ligger direkt angränsande området.

Omkringliggande bebyggelse karaktäriseras främst av bostäder i form av villor. Närmaste busshållplats ligger alldeles intill värderingsobjektet och Ösmos pendeltågsstation ligger cirka 1 kilometer nordost om området.

Området är idag oexploaterad naturmark bevuxen med träd.

Förutsättningar

Markanvisat område är 6 747 kvm och detaljplanelagt som småindustri/kontor i detaljplan S216. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 6 meter över markytan. Området gränsar till en större väg (väg 225) vilken knyter ihop Nynäshamn med Södertälje och är godkänd för farligt gods.

Väster om området, precis utanför fastighetsgränsen, går idag en gång- och cykelväg för allmänheten.

Ingen geoteknisk undersökning har genomförts för det aktuella området. Troligen är de geotekniska förutsättningar minder bra med anledning av att SGUs jordartskarta visar på lera/silt på platsen och Länsstyrelsen har pekat ut området som en lågpunkt för vattenflöden.

Kartbild över deltaljplaneområdet

Kartbild över deltaljplaneområdet

Pris

Anbud

Markanvisningsmetod

För den aktuella markanvisningen tillämpas anbudsförfarande. Det innebär att kommunen utannonserar den aktuella markanvisningen på kommunens hemsida och alla som vill är välkomna att inkomma med anbud på det markanvisade området.

Anbudet ska innehålla:

  • Företagets organisation och historik
  • Kontaktpersoner och firmatecknare
  • Skiss med beskrivning av förslaget, exempelvis situationsplan, fasadritning etcetera.
  • Affärsidé för förslaget (förvaltning etcetera) samt redovisning för hur man avser att förhålla sig till kommunens önskan om särskild vikt avseende arbetstillfällen, estetisk utformning och anpassning till befintlig kulturmiljö.
  • Referensobjekt
  • Förslag på hur gång- och cykelvägen ska hanteras
  • Tidplan
  • Anbudspris per kvadratmeter mark 

Kommunen kommer att utvärdera anbud löpande och fastslå markanvisning till den aktör som enligt kommunens bedömning möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning av ovanstående anbudsinnehåll samt föreslaget markpris. Beslut om markanvisning fattas av Kommunstyrelsen efter förslag från mark- och exploateringsenheten.

Markanvisningsområdet, fastighet Vansta 5:603

Markanvisningsområdet, fastighet Vansta 5:603

Generellt om markanvisning i Nynäshamns kommun

Efter beslut om markanvisning tecknar kommunen markanvisningsavtal med utvald byggaktör. Avtalet ger byggaktören ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförandeavtal för exploateringen. Genomförandeavtalet reglerar i detalj parternas rättigheter och skyldigheter angående markförvärv och exploateringens genomförande. Efter erhållet bygglov i enlighet med genomförandeavtalet tecknas köpeavtal.

Kommunen kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att genomföra det aktuella projektet. Kommunstyrelseförvaltningen ska kunna begära in relevant underlag för att göra denna bedömning. Om anbudsgivaren har haft eller har pågående exploateringsprojekt med kommunen kommer det i bedömningen att beaktas hur väl aktörens samarbete med kommunen fungerat samt hur väl aktören har levererat utifrån överenskomna avtal och målsättningar.

Inlämning av anbud till kommunen innebär att handlingarna är offentliga handlingar. Kommunen ges rätt att, utan ersättning till upphovsman eller anbudsgivare, ställa ut och/eller publicera förslagen, samt mångfaldiga det för behandling inom kommunen på ett sätt som inte strider mot upphovsrättsliga regler efter att markanvisningen har skett.

Denna markanvisning faller inte inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna förslag och rätt att förkasta samtliga anbud utan ersättning till respektive anbudsgivare.

Anbud

Skicka anbud till kommunstyrelsen@nynashamn.se och ange Anbud markanvisning KS/2018/0153/253 i ämnesraden eller via post till:

Nynäshamns kommun
Kommunstyrelsen
149 81 Nynäshamn

Märk kuvertet "Anbud markanvisning KS/2018/0153/253"


Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-09-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp