Lyssna på sidan Lyssna

Naturvårdsprojekt

Kommunen driver och är delaktig i naturvårdsprojekt på flera olika sätt. Här kan du läsa mer om vilka projekt som är aktuella.

Logotyp för LONA

Pågående projekt


LONA-projekt: Gynna mångfalden i Segersäng

2020-2022 genomförs ett projekt för att gynna vilda pollinatörer i Segersäng. Projektet är ett samarbete mellan kommunen och Segersängs samfällighetsförening. Projektet syftar till att få en mer art- och blomsterrik vägkantsflora i Segersäng. Projektet har fått stöd från den Lokala naturvårdssatsningen LONA. Läs mer om projektet på Segersängs samfällighetsförenings webbsidalänk till annan webbplats.

LONA-projekt kring avrinningsområden på Södertörn

Tillsammans med Haninge, Botkyrka och Södertälje kommuner samt Sportfiskarna genomförs ett projekt kring hydrologisk restaurering i avrinnginsområdet för fem större åar. I Nynäshamns kommun berörs Dyån/Fitunaån samt Muskån/Hammerstaån. Projektet syftar till att öka landskapets förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden. Projektet har fått stöd från Våtmarkssatsningen inom LONA (Lokala naturvårdsprojekt). Läs mer om projektet i LONA-registretlänk till annan webbplats.

Nytt naturreservat i Stora Vika

Arbete pågår för att bilda ett kommunalt naturreservat av kalkbrottet och dess närmaste omgivningar. Mellan den 3 maj och 16 juni 2019 pågick samråd om de föreslagna reservatsföreskrifterna inklusive skötselplan och kartor. Nu pågår sammanställning av de inkomna synpunkterna samt markförhandling.

Revidering av Örens naturreservat

Elva år har gått sedan Örens naturreservat övertogs av kommunen från länsstyrelsen. Nu görs en revidering av reservatets föreskrifter och skötselplan för att bland annat se över problematiken kring parkering, tydliggöra gränser, uppföra ny skyltning m.m.

Reglering av vattenståndet i Muskan

Nynäshamns kommun använder inte längre Muskan som vattentäkt. I projektet ska man därför ersätta dammkonstruktionen med ett mer naturligt hinder som tillåter fiskar och djur att ta sig in i Muskan från Muskån. Projektet kan påbörjas omkring år 2021.

Dyåprojektet

Nynäshamns kommun har ett löpande projekt med lantbrukare i Sorunda gällande odlingsfria zoner längs med Dyåns huvudfåra. Projektet har pågått sedan 1995 och syftar till att minimera näringsutsläpp från åkermark till vatten.

Avslutade projekt

Fladdermusinventering

Kommunen är med i nätverket Södertörnsekologerna med tio andra Södertörnskommuner. Gruppen har utfört flera inventeringar och informationsprojekt genom åren. 2017 och 2018 inventerades fladdermöss kring sjön Tärnan, Fituna, Östra Styran, Stora Vika samt vid Kalvö och Alhagen. Under 2019 har kommunen genomfört en långtidsövervakning av fladdermöss ute på Öja för att undersöka de fladdermöss som flyttar över vintern. Det har även inventeras fladdermuskolonier på ett par platser i kommunen. Läs mer om projektet på Södertörnsekologernas webbplats. länk till annan webbplats

Yt- och grundvattenplan

Kommunen har arbetat fram en Yt- och grundvattenplan. Planen visar hur kommunen kan få bättre vattenkvalitet i sjöar, kustvatten och vattendrag. Planen antogs av kommunfullmäktige hösten 2019.

Fjärilsstigen/Fjärilarnas marker i Stora Vika

Ett samarbetsprojekt mellan kommun, naturskolan och Nynäshamns Naturskyddsförening. Läs mer om Fjärilsstigen och Fjärilarnas marker.

Inventering av skyddsvärda träd

Länsstyrelsen i Stockholm har inventerat stora, gamla och på annat sätt särskilt skyddsvärda träd. Inventeringen avslutades 2014. Bland annat hittades länets största ek i Nynäshamns kommun. Rapporten finns härlänk till annan webbplats.

Inventering av växter och djur i sjöar 2014

Under hösten 2014 genomfördes en inventering av bottenfauna (bottenlevande djur) och makrofyter (vattenväxter) i nio av Nynäshamns sjöar.

Östra Styrans våtmark

Våtmarken restaurerades 2012-2015. Syftet var att främja fågelliv och rekreation i området. Projektet var ett samarbete mellan Föreningen Östra Styrans våtmarker och Nynäshamns kommun. Läs mer om naturområdet Östra Styran.

Sidan granskad 2020-08-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp