Lyssna på sidan Lyssna

Frågor och svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar med kopplingar till Nynäshamns kommun. 

Frågor om kommunens agerande

Vilken är kommunens roll när det gäller coronaviruset?

Ansvaret för smittspridning ligger på regionerna/landstingen. Kommunen har däremot ett geografiskt områdesansvar och i det ansvaret ingår att agerar samordnare - exempelvis vid en omfattande smittspridning - i Nynäshamns kommun. Vi agerar utifrån Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens instruktioner.

Vi har även ett arbetsgivaransvar som innebär att vi ska säkerställa att vår personal kan arbeta under så säkra förhållanden som möjligt och vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

Vilka instruktioner ger Folkhälsomyndigheten som kommunen delar vidare?

 • Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.
 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av Covid-19. (Nynäshamns kommun införde besöksförbud redan 12 mars.)
 • Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Personer över 70 år ska även undvika att handla i butiker som apotek och matvaruaffärer.
 • Arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån ska rekommendera det.
 • Håll avstånd till varandra både inom- och utomhus på platser där människor samlas, exempelvis butiker, köpcentrum, bibliotek, servicekontor och väntrum.
 • Res bara om du är symptomfri.
 • Följ anvisningar i kollektivtrafiken och i andra
  allmänna färdmedel. Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där det inte går att boka plats.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
 • Vid allmänna frågor om coronaviruset – ring informationsnumret 113 13.

På vilket sätt arbetar kommunen med anledning av Covid-19?

Nynäshamns kommun följer utvecklingen av coronaviruset och har tät kontakt med Samverkan Stockholmsregionen (SSR) där bland annat Region Stockholm och länets kommuner är aktörer. Vi har samlat information till invånare och medarbetare på våra interna och externa webbplatser och går fortlöpande ut med riktad information till olika målgrupper.

Kommunens förvaltningar har också tagit fram så kallade kontinuitetsplaner som beskriver hur varje förvaltning ska hantera betydande personalbortfall och hur verksamheterna ska fungera om det skulle ske. Kontinuitetsplanerna uppdateras fortlöpande allt eftersom när läget förändras.

Kommunledningsgruppen och några andra nyckelpersoner på kommunen har också regelbundna träffar. De stämmer bland annat av läget inom kommunens verksamheter och omvärlden samt bestämmer om och hur vi ska agera.

Frågor om förskola och skola

Vad händer om ett barn eller en medarbetare skulle insjukna i misstänkt coronavirus?

Medarbetaren ska omgående gå hem och kontakta sin chef. Om elever eller barn visar symtom ska vårdnadshavare omgående kontaktas för att hämtas hem.

Detta gäller även för elever som har skolskjuts. Om en chaufför märker att ett barn är misstänkt sjuk har chauffören rätt att neka barnet att åka med skolskjutsen, som ett sätt att minska risken för smittspridning både till andra barn och till chauffören. Vårdnadshavare har ansvar för att barnet då kan tas omhand. Gäller även vid insjuknande under skoltid.

Hur länge ska barn med förkylningssymptom stanna hemma från förskolan?

31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Nu har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Vanliga symptom hos barn

De vanligaste symptomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta eller feber. Andra vanliga besvär är nytillkomna symptom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är nytillkomna mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

När ska barnen vara hemma?

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Ett barn som är hemma för tydliga och bestående symptom på sjukdom bör stanna hemma två dygn efter symtomfrihet.

När kan barnen gå till förskolan?

Lindriga och tillfälliga symptom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn, som till exempel lätt snuva efter utevistelse, gråt, eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på nytillkommen infektion och möjlig covid-19.

Verksamheten avgör

Det är verksamheten som avgör om barnet är tillräckligt frisk för att vara i förskolan, och det är i kombination med allmäntillståndet. Ett barn ska orka vara med i verksamheten, vilket för förskolan oftast inkluderar flera timmars utevistelse.

Hur länge ska elever med förkylningssymptom stanna hemma från skolan?

31 augusti gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning till regionerna kring testning av barn och unga samt uppdaterade sina rekommendationer kring hur länge man ska stanna hemma vid symptom. Nu har Region Stockholm via Vårdguiden 1177 kommit med förtydliganden om vad som gäller vid testning av barn i just vår region samt hur länge barn och elever med symptom ska stanna hemma.

Det är olika hur länge barn som är sjuka behöver stanna hemma, beroende på om de har lämnat prov eller inte. Vårdguiden säger så här:

Barn som har lämnat prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symptomen. Barnet kan fortsätta att ha torrhosta, lätt snuva eller nedsatt smak eller lukt efter att hen har blivit frisk från covid-19. De kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan barnet blev sjuk och minst 48 timmar sedan den hade några andra symptom.

Barn som lämnat prov och inte har covid-19

Barn som har fått ett negativt provsvar ska stanna hemma så länge de är sjuka. Det kan vara en dag eller flera. Barnet ska vara feberfri och känna sig frisk innan hen återvänder till skolan. Om symptom senare återkommer måste ett nytt prov tas.

Barn som har symptom men inte lämnar prov

Barn som inte lämnar prov kan gå till förskolan eller skolan igen efter minst 48 timmar utan symptom, eller efter sju dagar om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Om ni känner er osäkra, rådfråga Vårdguiden 1177.

Det är väl viktigt för exempelvis skolelever att veta om någon i personalen på skolan är smittad?

Det ska inte finnas smittad personal på skolan. All personal med sjukdomssymtom - även lindrig - ska stanna hemma.

Planerar kommunen att stänga skolor eller förskolor?

Folkhälsomyndighetens rekommendation är i dagsläget att förskolor, grundskolor och gymnasium har öppet som vanligt. Sveriges kommuner har ett ansvar att säkerställa omsorgen, därför planerar Nynäshamns kommun för hur barnomsorgen ska fungera om rekommendationerna skulle ändras och förskolor och grundskolor stängs.

Olika åtgärder sker också i verksamheten för att minska risk för smittspridning, som åtgärder kring serveringen av mat (se nästa fråga/svar), uppmaningar till handtvätt och att använda handsprit samt att avståndsmarkeringar finns i golv där så anses behövligt.

Mer information om hur pandemin hanteras av skola och förskola finns på Skolverkets sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur agerar kommunen vid servering av skolmat?

Livsmedelsverket har kommit med rekommendationer som vi följer.

De här punkterna följer personalen i skolmatsalarna:

 • Viktigt att undvika köbildning, viktigt att hålla mattiderna och att se över antalet för hur många som äter samtidigt.
 • Uppmana elever att hålla avstånd.
 • Matsalar kan vara öppna under längre tid om behov finns.
 • Fördela bröd- och mjölkstationer för att undvika kö.
 • Yngre barn som sitter tillsammans med lärare uppmanas låta barnen gå i omgångar till diskinlämningen.
 • Byt serveringsbestick ofta, tvätta händerna ofta.
 • Tvätta händerna innan man går in i matsalen.
 • Minska utbudet, så att det går snabbare att ta maten vid serveringen.

Hur agerar kommunen vid servering av mat i förskolan?

De förskolor som har buffé har börjat med portionering alternativt karotter på borden.

Frågor om äldreomsorgen

Hur arbetar ni för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen?

Vi följer noga myndigheternas direktiv och säkerställer att all personal är uppdaterad på den senaste informationen. All omsorgspersonal arbetar i enlighet med basala hygienrutiner och de medarbetare som jobbar i kommunens så kallade Covid-19-team har fått utbildning i att förhindra smittspridning samt att hantera skyddsutrustning.

Vi har även en särskild vårdavdelning för de som har behov av mer omfattande vård. Covid-19 avdelningen finns i Rosengårdens korttidsavdelnings lokaler och är isolerad för att undvika smitta mellan avdelningarna.

Vi har heller inga direktintag till våra vård- och omsorgsboenden. Alla som ska flytta in bor först sex dagar på en korttidsavdelning som fungerar som förebyggande karantän. Under denna tid säkerställs att personen inte har några inga symtom – därefter kan personen flytta in på sin vård- och omsorgsplats.

Hur gör ni för att personalen i Covid-19 teamet inte ska smittas?

All personal arbetar i enlighet med basala hygienrutiner och personalen som ska jobba i teamet har fått utbildning i att förhindra smittspridning samt att hantera skyddsutrustning. Personalen har skyddsutrustning när de arbetar med smittade eller misstänkt smittade personer.

Hur gör jag om jag verkligen behöver få göra ett besök på ett äldreboende, om jag till exempel har släkting i livets slutskede?

Genrelllt har vi besöksstopp på våra äldreboenden i Nynäshamns kommun. Om du har en särskild anledning som gör att ett besök är väldigt viktigt, ska du ta kontakt med enhetschef, som avgör om du kan göra ett besök.

Hur får jag som anhörig information?

Vid frågor och funderingar är du som anhörig alltid välkommen att kontakta ansvarig sjuksköterska på aktuellt boende alternativt enhetschef för boendet. Vid övergripande frågor kan du också kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. Du kan också läsa mer om kommunens arbete på www.nynashamn.se/coronavirusetlänk till annan webbplats.

Varför är den nya avdelningen i en korttidsavdelning på Rosengården?

 • Korttidsavdelningen är enkel att avskilja och anpassa. Bland annat sker ingången för personal via en tillfällig sluss, där även hantering av skyddsutrustning samt sopor och tvätt sker på ett smittförebyggande sätt.
 • Det är en fördel att den nya avdelningen är så likt en ordinarie verksamhet som möjligt, både ur personalens och brukarnas synvinkel och det gör att vi enklare kan garantera patientsäkerheten.
 • Lagstiftningen medger att brukare som tidigare bodde på korttidsavdelningen kunde flyttas till andra boenden och därför har den nya avdelningen inrymts i sådana lokaler.

Hur får jag reda på om det finns bekräftad smitta på ett äldreboende?

Brukare på avdelningen där smitta har bekräftas informeras om det. Anhöriga till de som bor på en avdelning med bekräftad smitta informeras om personalen bedömer att den enskilde behöver stöd av anhöriga för att förstå informationen eller om den enskilde inte kan förstå informationen.

Vilka äldreboenden har bekräftad smitta?

På grund av sekretess kan vi inte lämna ut en uppgift som skulle kunna avslöja vem som har smittats, därför är det inte alltid möjligt att lämna ut uppgifter om vilka boenden som har bekräftad smitta.

Övriga frågor

Agerar kommunen med anledning av sommarens kryssningssäsong?

Det är Stockholms Hamnar som ansvar för kryssningsfartygen och de skriver på sin webbplatslänk till annan webbplats att den internationella kryssningssäsongen i Stockholms Hamnar och Östersjön för närvarande är framflyttad på grund av covid-19.

Agerar kommunen på något sätt med anledning av nya Stockholm Norvik Hamn?

Det är Stokholms Hamnar och Hutchison Port som ansvarar för hamnen. Om något skulle förändras kommer de att ha information på sin webbplatslänk till annan webbplats.

Sidan granskad 2020-09-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp