Lyssna på sidan Lyssna

§ 64 Avveckling av AB Vårljus

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunens ombud i uppdrag att vid bolagets stämma att rösta för att AB Vårljus avvecklas.

År 1994 bildades AB Vårljus med uppdrag att tillgodose ägarkommunernas behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer med psykosociala problem. Samtidigt som bolaget skapades gick Nynäshamns kommun in som delägare i bolaget.

Vårljus har erbjudit behandling i dag- och dygnsvård, behandlingsprogram i öppenvård, utredning i institution och öppenvård, jour- och familjehemsverksamhet med skolstöd samt skyddat boende. För ensamkommande flyktingungdomar har bolaget erbjudit gruppboenden, stödboenden, träningslägenheter och träffpunktsverksamhet.

Enligt kommunallagen framgår det att innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt bolag ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av vissa villkor som framgår av kommunallagen i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I ett bolag som Vårljus som enbart har kommuner som ägare förutsätts att villkoren i kommunallagen följs fullt ut. I paragrafens punkt 4 anges att när skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

I enlighet med kommunallagens krav anges i Vårljus bolagsordning att styrelsen ska hänskjuta ärenden som i väsentlig grad kan komma att påverka bolagets framtida inriktning till stämman för avgörande, exempelvis avveckling av bolaget.

Beslutet att avveckla Vårljus är att betrakta som en fråga av principiell beskaffenhet varvid beslutet ska föregås av ett ställningstagande i ägarkommunernas fullmäktige.

Formellt tas beslut om Vårljus avveckling vid bolagsstämman den 8 maj 2019. Vid stämman kommer tidsplan för avveckling av bolaget att presenteras.

Planen är att Vårljus inte kommer att driva någon verksamhet efter den 30 juni 2019. Preliminärt bedöms avyttring av tillgångar, avslut av avtal, arkivering med mera vara avslutat till stämman i maj 2020. Därefter likvideras bolaget och kvarvarande kassa delas ut till aktieägarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Ge kommunens ombud i uppdrag att vid bolagets stämma att rösta för att AB Vårljus avvecklas.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp