Lyssna på sidan Lyssna

§ 61 Investering och ombyggnad av delar av Sunnerbyskolan

2018 uppdagades fuktproblematik i Sunnerby förskola. Förvaltningen konstaterade att problemen inte var av akut karaktär men att verksamheten behövde ha en annan lösning på sikt. Verksamheten blev lovad att flytta ”inom ett år”.

Efter detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat om att verkställa en flytt av Sunnerbyskolans årskurs 7-9 till Vanstaskolan. I samma beslut uppdrog nämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inleda projektering för att bygga in Sunnerby förskola samt en matsal i Sunnerbyskolan.

Kommunfullmäktiges beslut

Med 22 ja-röster, 16 nej-röster och 2 avstår-röster finner ordförande (L) att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att verkställa ombyggnationerna av delar av

Sunnerbyskolan till förskola, matsal samt verksamhetsanpassning och underhåll samt ianspråkta 27 miljoner kronor ur miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsram 2019 för ändamålet.

2. Tillskjuta ytterligare investeringsmedel om 22 miljoner kronor till miljö- och samhällsbyggnads-nämnden för att genomföra ombyggnationerna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-04-16

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp