Lyssna på sidan Lyssna

§ 75 Svar på motion om trygghet och studiero

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har inkommit med en motion om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en ”konsekvenstrappa” införs för disciplinära åtgärder. Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 14 mars 2018.öppnas i nytt fönster Kommunfullmäktige beslutade då att bordlägga ärendet.

Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska kunna ligga till grund för skolornas eget arbete med disciplinära åtgärder, exempelvis när det är befogat med skriftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till att skapa likvärdighet i utbildningen.

Rektor och personal i skolan har skyldigheter enligt skollagen att tillförsäkra alla elever en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att åstadkomma detta är skolorna enligt skollagen skyldiga att ha ordningsregler som ska utarbetas tillsammans med eleverna.

Vidare har skolans personal och rektor enligt skollagen möjlighet att vidta ett antal disciplinära åtgärder gentemot elever så som kvarsittning, omhändertagande av föremål och utvisning ur klassrummet.

Åtgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man får bara göra saker som är rimliga i förhållande till syftet och till omständigheterna i den aktuella situationen, exempelvis elevens ålder och beteende. Rektorn och lärarna måste vara särskilt återhållsamma med åtgärder när det gäller elever i förskoleklassen eller i grundskolans lägre årskurser.

De disciplinära åtgärderna får inte tillämpas på elever i förskolan. Det finns ingen skyldighet för skolan att göra polisanmälan. Det saknas även nationella riktlinjer för hur brott som begås i skolan ska hanteras.

En huvudman eller skola kan dock själva ta fram riktlinjer för när och hur en polisanmälan ska göras vid vissa allvarligare brott. Misstänkta brott av barn under 15 år utreds bara under vissa omständigheter. Är barnet under 12 år krävs synnerliga skäl. En polisanmälan mot ett yngre barn leder i regel inte till annat än att polismyndigheten underrättar socialtjänsten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp