Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 71 Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun

Den 1 januari 2015 trädde en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar i kraft. Den nya lagen innehåller bestämmelse om riktlinjer för markanvisningar och innebär att en kommun som genomför markanvisningar är skyldig att anta riktlinjer för sådana.

Med en markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för byggnation.

Markanvisning kan genomföras i olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan för ändamålet planlagd mark.

Förslaget till riktlinjer uppfyller de lagkrav som ställs och bidrar till transparens, ökad tydlighet och likabehandling genom att skapa tydliga spelregler för vad som gäller vid markanvisningar i kommunen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till ”Riktlinjer för markanvisningar i Nynäshamns kommun” med följande tillägg till texten på sidan 4, andra stycket i förslaget till riktlinjer för markanvisning:

Ett marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecknas inom avtalstiden för markanvisningen. I detta avtal regleras förutsättningar och ansvarsfördelningen för kostnader och genomförandet av en detaljplan på en mer detaljerad nivå än i markanvisningsavtalet. Om ett bindande marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte upprättas under avtalstiden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp