Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 70 Omorganisation av funktionen budget- och skuldrådgivning

Det är socialnämnden som fullgör de uppgifter som enligt skuldsaneringslagen ankommer på kommunen enligt socialnämndens reglemente. De uppgifter som skuldsaneringslagen ålägger kommunen, är att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.

Rådgivningen ska ha sådan kapacitet att en sökande kan få bistånd utan oskäligt dröjsmål. Budget- och skuldrådgivning utgör inte myndighetsutövning. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige ska flytta funktionen budget- och skuldrådgivning från socialnämnden till kommunstyrelsen.

De föreslår också att § 7 i socialnämndens reglemente tas bort och i stället förs in i kommunstyrelsens reglemente. Dessutom vill socialnämnden att ett nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor på helårsbasis överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Socialnämndens förslag till organisationsförändring har arbetats fram i samråd med representanter från kommunstyrelsen. Socialnämnden anför att en flytt av uppgiften till kontaktcenter kan ge positiva effekter ur ett medborgarperspektiv.

Exempelvis anges att sårbarheten kan minska då kontaktcenters personal kan ersätta ordinarie budget- och skuldrådgivare vid frånvaro.

Vidare anges att uppgiften budget- och skuldrådgivning gynnas av goda samarbetskanaler med socialförvaltningens verksamheter, men att sambandet dit i övrigt är svagt.

Om funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas i enlighet med förslaget anför socialnämnden att nämndbidrag om 0,7 miljoner kronor för helår bör överföras från socialnämnden till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Funktionen budget- och skuldrådgivning flyttas från socialnämnden till kommunstyrelsen och att 7 § i socialnämndens reglemente tas bort och i stället förs in i kommunstyrelsens reglemente.

Nämndbidrag motsvarande 0,7 miljoner kronor för helår överförs från socialnämnden till kommunstyrelsen. Kostnader som socialnämnden har för funktionen under 2018, innan flytten till kommunstyrelsen, internfaktureras mellan socialnämnden och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp