Lyssna på sidan Lyssna

§ 63-65 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden som inkommit före sammanträdet.

§ 63 Inkomna ärenden

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion angående webbsändning av nämndmöten.

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 29 december 2017 inkommit med en motion om införande av en nollvison för självmord.

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 28 januari 2018 inkommit med en motion om att införa träffpunkter för äldre.

Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg-Öberg (KD) har den 7 februari 2018 inkommit med en motion om surfplatta som vertyg för en personcentrerad demensvård.

Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 14 februari 2018 inkommit med en motion om likvärdig arbetsordning i de olika nämnderna.

Miriam Malm (V), Elenore Österberg (V) och Eva Westin Gustafsson (V) har den 6 april 2018 inkommit med en motion om att införa skönsmomodellen i hemtjänsten i Nynäshamn.

§ 64 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att förändra hanteringen av medborgarförslag genom att fler invånare stödjer förslaget före behandling har inkommit från Jesper Skoglund. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget inte delegeras.

Medborgarförslag om att införa allmänt förbud mot fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning inom kommunen har inkommit från Lenita Hedqvist. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  • Inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag rörande hantering av medborgarförslag.
  • Delegera beslutanderätten för medborgarförslag rörande pyroteknisk utrustning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 65 Inkomna meddelanden

Socialnämnden beslutade den 30 januari 2018, § 5, att anse medborgarförslaget om att inrätta sjuksystrar och läkare på Balder besvarat.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 6 november 2017, § 60, att anse medborgarförslaget om att komplettera utegymmet på Estö med militär hinderbana besvarat.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 6 november 2017, § 59, att anse medborgarförslaget om att skapa hinderbanor för barn på olika platser i kommunen besvarat.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion beslutade den 20 februari 2018 att godkänna förbundets årsredovisning för 2017 och överlämna den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Länsstyrelsen i Stockholm utsåg den 2 mars 2018 Tiina Tsiouras till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Jakob Gegerfelt, och Tommy Cumselius till ersättare i kommunfullmäktige i stället för Tiina Tsiouras.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 mars 2018, § 40, att anse medborgarförslagen 2-6 i skrivelsen om skolskjutsfrågor på Lisön besvarade.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 62, att upplysa trafikverket om de brister och avsaknad av gång- och cykelväg utmed Lisövägen som förslagsställaren i ett medborgarförslag beskriver, och i och med det anse medborgarförslaget besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 63, att anse medborgarförslaget om en rondell i korsningen väg 225 –väg 534, Porthus, som besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut den 15 mars 2018, § 64, gällande ett medborgarförslag om att inte ta bort bilparkeringar i Nynäshamn. Nämnden beslutade att avslå förslaget att kommuninnevånare ges förtur till parkering inom Nynäshamns tätort, samt att frågan om att ta bort parkeringsplatser inom Nynäshamns tätort ska anses besvarad.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 61, att avslå medborgarförslaget om att göra Strandvägen/Ringvägen till gångfartsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 59, att avslå medborgarförslaget om två parkeringar till besökare på Heimdalsvägen 18 då fastighetsägaren ansvarar för att besöksparkeringar finns för fastigheten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2018, § 60, att avslå medborgarförslaget om två stycken pucklar eller fyrvägsstopp på Körundavägen vid korsning med Stationsvägen, men att förvaltningen delar förslagsställarens synpunkter om bristerna i övergångsställets utformning och kommer att se över lämpliga åtgärder på detta.

Socialnämnden beslutade den 27 mars 2018, § 38, att överlämna förvaltningens rapport av ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2017 enligt SoL 4 kap. 1 §, och 9 § LSS, till kommunfullmäktige.

Revisionsberättelse samt granskningsrapporter som rör gemensamma nämnder (Södertörns upphandlingsnämnd och Södertörns överförmyndarnämnd) har inkommit från Haninge kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp