Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 148 svar på medborgarförslag - Gör den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv

I ett medborgarförslag från Roger Alfinson och Anders Hansson som inkom den 16 maj 2017 föreslås att kommunen anlägger en parkyta i anslutning till den befintliga fotbollsplanen på fastigheten Marsta 5:61 i Stora Vika.

Området är beläget i närheten av kommunens badstrand i Stora Vika. Förslagsställarna menar att parkytan gagnar alla och att den yttre miljön i Stora Vika skulle bli mer attraktiv med en park. Kommunfullmäktige beslutade den 20 september 2017, § 135 att inte delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv.

Medborgarförslaget har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 januari 2018, § att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Koppla ihop medborgarförslaget med tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med förslagsställaren, Nynäshamnsbostäder och andra intressenter i Stora vika utföra åtgärder förenligt med förslaget under förutsättning att beslut fattas om utökad driftbudget och investeringsram.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.

 

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp