Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 139 Styrdokumentsdefinitioner och dokumenthierarki

Kommunstyrelsen gav under våren 2016 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en beskrivning av kommunens dokumenthierarki, med en begrepps-förklaring av vad som är styrande dokument och vad som är stödjande/vägledande dokument.

Under våren 2017 gav kommunstyrelsen ytterligare ett uppdrag till förvaltningen inom samma område; att ta fram en sammanställning av samtliga gällande kommunala styrdokument med information om när de antogs och när de senast reviderades.

Förvaltningen har valt att bereda uppdragen som ett ärende varför de redovisas i samma tjänsteskrivelse. Under beredningen har förvaltningen tagit fram ett förslag till Riktlinje för styrdokument i syfte att definiera vad som är ett styrdokument, och för att skapa en enhetlig terminologi och hierarki för olika styrdokumentstyper.

Lena Dafgård (SN) yrkar på återremiss av ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Anta Riktlinje för styrdokument (bilaga 2). Riktlinjen träder i kraft den 1 januari 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp