Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 136 Markförsäljning del av Älby 1:1 och del av Gryt 1:2

Nynäs gods har ansökt om att få köpa del av Kommunens fastigheter Älby 1:1 och Gryt 1:2 för att få ett mer sammanhållet skogsbruksområde.

Området är totalt cirka 92 hektar. Intentionen med markköpet är att fortsätta bedriva skogs- och jordbruk och få ett sammanhållet skogsområde då de äger fastigheter intill det aktuella området.

En överenskommelse om fastighetsreglering av de aktuella markområdena, från kommunens fastigheter Älby 1:1 och Gryt 1:2 till någon av Nynäs gods fastigheter har tecknats mellan Kommunen och Nynäs Gods.

Avtalets giltighet är villkorat av att Lantmäteriet kan genomföra fastighetsregleringen. Jordbruksmarken inom området arrenderas idag ut till Nynäs gods.

Överlåtelsen av marken gör att arrendeavtalet för övrig jordbruksmark bör ses över. Inom aktuell del av Älby 1:1 finns ett befintligt arrende för mobilmast.

Marken är upplåten på 3 år i taget från och med 2017-07-01. Rättigheten ska gälla även efter fastighetsregleringen.

Delar av det nu utpekade området ingår i det planerade vattenskyddsområdet för Berga-, Älby-, Fjättern. Planerad markanvändning, skogs- och jordbruk, bedöms inte påverka vattenskyddsområdet negativt.

I stora delar av det utpekade området har naturinventering genomförts. Det finns inga kända nyckelbiotoper eller annan skyddad naturmark inom det aktuella området.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Kommunstyrelseförvaltningen ska ansöka om fastighetsreglering från Kommunens fastigheter Älby 1:1 och Gryt 1:2 till Nynäs gods fastighet Älby 2:3 (eller annan fastighet som Lantmäteriet finner lämplig).
  2. För överlåtelsen ska Nynäs gods betala lantmäteriförrättningen samt en ersättning till kommunen om 12 500 000 kronor
  3. Ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering samt att genomföra marköverlåtelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunfullmäktiges förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp