Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 135 Markförsäljning Jursta Drakboda

En förfrågan om markköp, av del av fastigheten Själv 5:14, inkom till Kommunen 2017-08- 23. Markområdet omfattar en areal om ca 3 550 kvadratmeter och är beläget vid Justa Drakboda, öster om Nynäsvägen. Ett villkorat köpeavtal är tecknat av parterna.

Bakgrunden till ansökan om markköp på den aktuella platsen är att Köparna vill bosätta sig i närheten av den gård och häströrelser som finns i området och som drivs av nära familjemedlemmar.

Genom att bo i anslutning till gården möjliggörs att Köparna kan vara behjälpliga inom rörelsen och den lokala näringen.

Köpeskillingen utgör fyrahundratolv (412) kronor per kvadratmeter. Preliminär köpeskilling utgör en miljon fyrahundra sextiotvåtusen hundraåttioåtta (1 462 188) kronor.

För den slutliga köpeskillingen gäller den areal som slutligen fastställs av Lantmäteriet i samband med lantmäteriförrättningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att:

Besluta att godkänna köpeavtal för del av fastigheten Själv 5:14.

Samt att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utföra försäljningen enligt upprättat köpeavtal, bilaga 1.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp