Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 134 Intentionsavtal för Lyngsta 2:2

Syftet med projektet är att åstadkomma bostadsutveckling längs Sjöviksvägen vid Stora Vika i Nynäshamns kommun.

Fastigheten Lyngsta 2:2 ligger nordöst om tätorten Stora Vika i Nynäshamns kommun. Fastigheten omfattar ett markområde på ca 10 hektar med skogsmark på nordvästra sidan av Sjöviksvägen och åkermark på sydöstra sidan.

Exploatören inkom vintern 2017 med ett förslag på 142 bostäder på Lyngsta 2:2. Förslaget består av 45 villor på fastighetens skogsmark och 41 villor och 5 flerbostadshus på fastighetens åkermark. I förslaget föreslogs även en förskola i åkermarkens norra kant.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2015-10-22 positivt planbesked till fastighetsägaren för fastigheten Lyngsta 2:2 för att pröva bostadsbyggnation på fastigheten.

Planbeskedet anger att åkermarken ska lämnas orörd med hänvisning till Kommunens översiktsplan där marken pekas ut som värdefull jordbruksmark, nybyggnation bör därför hållas till skogsmarken.

Ett intentionsavtal har tecknats mellan parterna för att sätta ramarna för projektet gällande samverkan, mål och avgränsningar för detaljplanen samt kommande åtaganden och finansiering. Intentionsavtalet ska sedan ersättas av ett Exploateringsavtal.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna undertecknat intentionsavtal för Lyngsta 2:2.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag efter votering.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp