Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 129-131 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

 

Här redovisas de ärenden, medborgar-förslag och meddelanden som inkommit till sammanträdet den 19 september.

§ 129 Inkomna ärenden

Jan-Ove Andersson (SD) och Incan Löfstedt (SD) har den 14 februari 2018 inkommit med en motion gällande likvärdig arbetsordning i de olika nämnderna.

Eleonore Österberg (V) har den 4 juni 2018 inkommit med en motion angående gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor.

§ 130 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om julgransbelysning i befintlig gran i korsningen Heimdalsvägen och Sigynsväg har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarförslag om att bredda gångvägen mellan havsbadet och gästhamnen har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarförslag om en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till sjukhuset har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till mark- och exploatering.

Medborgarförslag om en ny cykelbana på bron över järnvägen vid havsbadet har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarförslag om att bygga en dansbana på Banantorget och en oas med parasoll och utemöbler mot Centralgatan har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarförslag om hastighetsskyltar på Centralgatan har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om tydligare bestämmelser gällande reklamskyltar utanför affärerna har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att flytta trottoaren till andra sidan gatan vid Rosengården och anlägga snedparkeringar har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslåratt medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Medborgarförslag om att göra trottoaren på ena sidan av Floravägen 30 till 50 cm smalare för att kunna parkera på båda sidorna, samt enkel rikta hela Floravägen har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande julgransbelysning i korsningen Heimdalsvägen och Sigynsväg till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  2. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande bredda gångvägen mellan havsbadet och gästhamnen till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  3. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande anläggning av hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till sjukhuset till kommunstyrelseförvaltningen.
  4. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande ny cykelbana på bron över järnvägen vid havsbadet till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  5. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande anläggande av en dansbana på Banantorget och en oas med parasoll och utemöbler mot Centralgatan till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  6. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande hastighetsskyltar på Centralgatan till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  7. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande reklamskyltar utanför affärerna till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  8. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande flytta trottoaren till andra sidan gatan vid Rosengården och anlägga snedparkeringar till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.
  9. Delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att göra trottoaren på ena sidan av Floravägen 30 till 50 cm smalare för att kunna parkera på båda sidorna, samt enkel rikta hela Floravägen till miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

§ 131 Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2018 att avslå medborgarförslaget om rast- och träningsgård för hundar i Ösmo vid gamla reningsverket.

Länsstyrelsen har den 4 juli 2018 utsett ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige. Patrik Isestad har utsetts till ny ledamot och Daniel Sahlin har utsetts som ny ersättare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 26 april 2018 att bifalla medborgarförslaget om att uppföra bänkar och se över informationen vid Alhagen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2018 att bifalla medborgarförslaget om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en informationstavla på Lövhagen.

Domstolsverket har den 20 juni 2018 inkommit med information inför nämndemannavalet 2019.

Socialnämnden har den 19 juni 2018, § 85, beslutat att överlämna förvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS för första kvartalet 2018 till kommunfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2018 att avslå medborgarförslaget om lekplats på Trehörningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog beslut den 24 maj 2018 gällande medborgarförslaget om planeringen vid utfarten från Nynäshamns järnvägsstation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att: avslå förslaget att flytta planteringen vid utfarten från Nynäshamns järnvägsstation, anse medborgarförslaget besvarat vad gäller höjden på blommorna, som inte kommer att skymma sikten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 14 juni 2018 att avslå medborgarförslaget om att ändra renhållningsföreskrifterna med avseende på tömning av slamavskiljare med vattentoalettanslutning.

Länsstyrelsen Stockholm har den 9 juli 2018 beslutat att inte pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Direktionen Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har den 20 augusti beslutat att anta förslag till budget 2019 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

 
Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp