Lyssna på sidan Lyssna

§ 73-77 Inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden, avsägelser och valärenden

Här redovisas inkomna ärenden, medborgarförslag, meddelanden med mera.

§ 73 Inkomna ärenden

Georgios Tsiouras (M) har den 31 mars 2017 inkommit med en motion om införande av lovskola i Nynäshamns kommun.

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 14 mars 2017 inkommit med en motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning.

Agneta Tjärnhammar (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 10 mars 2017 inkommit med en motion om inrättande av en äldre- och funktionshindersombud i Nynäshamns kommun.

Valnämnden har den 31 mars 2017 inkommit med förslag om att kommunfullmäktige ska besluta att valdistriktsindelningen i Nynäshamns kommun ska förbli oförändrad vid de allmänna valen 2018 och val till Europaparlamentet 2019 enligt den nu gällande indelningen som beslutades av kommunfullmäktige den 8 oktober 2008, § 157, och 5 november 2008, § 183.

§ 74 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om att flytta de BMX/Kickbikeramper som idag finns inom området Estöparken har inkommit från Pernilla Höglund. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag om att ändra Renhållningsföreskrifter för Nynäshamns kommun har inkommit från Erika Lindberg och Anders Gunnarsson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 75 Meddelanden

Socialnämnden har den 28 februari 2017 beslutat överlämna förvaltningens rapport till kommunfullmäktige avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2016.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 57, beslutat att anse medborgarförslaget om att asfaltera parkeringen på Kvarnängen besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 66, beslutat att bifalla medborgarförslaget om övergångsställe på Centralgatan söder om korsningen med Badhusgatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 67, beslutat att avslå medborgarförslaget avseende ny lokalisering av båtbottentvätten.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 68, beslutat att anse medborgarförslaget om parkeringsplats för kommunens anställda på parkeringsdäck vid Folkets hus besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 69, beslutat att anse medborgarförslaget om bättre trafiklösning Teknikervägen- Nynäsvägen besvarat.

Nämndemannen Tim Holmkvist har på egen begäran entledigats. Tingsrätten begär med anledning av detta att fullmäktige utser ny nämndeman.

§ 76 Avsägelser

Avsägelse från Georgios Tsiouras (M) från uppdraget som ledamot i barn och utbildningsnämnden från den 22 mars 2017.

Avsägelse från Gunnel Jonsson (M) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

§ 77 Valärenden

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Andersson (S) till ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda Walkeby (S) till ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isestad (S) till ledamot i Mälardalsrådet.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gunnel Jonsson (M) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Karlsson (M) till ersättare i socialnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse (sekretessbelagt namn) (M) till nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Ove Andersson (SD) till ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Tony Björklund (SD) till ledamot i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp