Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 60-62 Revisorerna, revisionsberättelse 2016 och årsredovisning 2016

Kommunstyrelsen har upprättat Nynäshamns kommuns årsredovisning för år 2016. De har tillsammans med övriga förvaltningar analyserat det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet. På grund av att vissa handlingar saknades bordlades dessa punkter till nästa sammanträde.

Enligt kommunallagen och lagen om kommunal redovisning är ett minimikrav för god ekonomisk hushållning att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning mot detta balanskrav görs.

Om underskott uppstår ska det egna kapitalet enligt balansräkningen återställas inom tre år.

För 2016 uppfyller kommunen balanskravet. Resultatet redovisas till 23,5 miljoner kronor, varav VA-verksamheten utgör 4,8 miljoner kronor samt realisationsvinster 1,2 miljoner kronor.

Det justerade balanskravsresultatet innebär ett överskott med 17,4 miljoner kronor.

Resultatet för 2016 medger en avsättning till resultatutjämningsreserven med 3,7 miljoner kronor.

I samband med bokslutet ombudgeteras ej utnyttjade anslag för pågående investeringar 2016 till 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna Nynäshamns kommuns årsredovisning för 2016 inkl barnbilaga.

Godkänna VA-verksamhetens resultat på 4,8 mnkr balanseras i internredovisningen för år 2016.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga frågan.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp