Lyssna på sidan Lyssna

§ 149 Markstrategi för Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till markstrategi.

Kommunen har ett stort markinnehav med mer än 5000 hektar, motsvarande drygt 14 procent av den totala kommunarealen. Vissa fastigheter utgörs av natur- och rekreationsområden, andra är strategisk mark för framtida exploatering och ytterligare andra är skogs- eller jordbruksmark.

Behovet av en markstrategi har diskuterats inom förvaltningen åtminstone sedan inköpet av den så kallade stockholmsmarken 2012. Arbetet påbörjades under 2018 och har letts av kommunstyrelseförvaltningens avdelning för planering och samhällsutveckling.

I referensgruppen har tjänstepersoner från andra avdelningar och förvaltningar ingått. Syftet är att markstrategin tillsammans med de riktlinjer för markanvisningar som antogs 2018, ska ge stöd till mark- och exploateringsenheten i det dagliga arbetet. Strategin ska skapa förutsättningar för en mer långsiktig och konsekvent hantering av markreserven.

Strategin består av två delar: en innehåller samlade riktlinjer, den andra går igenom bakgrund, analys och fördjupning. Inga specifika markområden för försäljning eller inköp pekas ut, även om mer övergripande rekommendationer på områdesnivå finns i fördjupningen.

Strategin ska följas upp ett år efter antagandet och uppdateras med ytterligare inventering med tiden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till markstrategi.

Kommunfullmäktiges beslut

Efter votering beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp