Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 147 Revidering av taxa för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten

Kommunstyrelsen föreslår kommun-fullmäktige att anta miljö- och samhälls-byggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan- och bygglov-, kart och mätverksamheten med avseende på förtydliganden om avgiftsreducering i bygglov, förhandsbesked och anmälan samt avräkning för lov som gått ut i giltighetstid och som inte har nyttjats, med justering av hänvisning till gällande kommunallag.

Den 1 januari 2019 trädde vissa förändringar i PBL i kraft. Sammanfattningsvis innebär de nya bestämmelserna i PBL en rätt för den enskilde att få reduktion av den avgift som byggnadsnämnden får ta ut för handläggning av ärenden om lov och förhandsbesked men också för handläggningen av anmälningsärenden.

Syftet med bestämmelsen är enligt förarbetena att ytterligare effektivisera byggprocessen och se till att byggnadsnämnderna följer de lagstadgade tidsfristerna för handläggning av dessa ärendetyper. Rätten till reducering av avgiften gäller enbart ärenden där ansökan eller anmälan inkommit den 1 januari 2019 eller senare och omfattar heller inte samtliga av de avgiftsberättigade handläggningsmomenten i lov, förhandsbesked och anmälan.

De föreslagna ändringarna av taxan syftar till att förtydliga vilka delar av den totala avgiften som tas ut i samband med beslut om lov som kan bli aktuell för avgiftsreducering. Den nya taxan innehåller även ett förtydligande om att avräkning i lovärenden kan ske enbart för inbetald avgift som tas ut i förskott för genomförandebeskedet. Nedan följer de tillägg som miljö-och samhällsbyggnadsnämnden förslår i taxan för plan;- bygglov-, kart- och mätverksamheten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att:

  1. Anta miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till ändring av taxa för plan- och bygglov-, kart och mätverksamheten med avseende på förtydliganden om avgiftsreducering i bygglov, förhandsbesked och anmälan samt avräkning för lov som gått ut i giltighetstid och som inte har nyttjats, med justering av hänvisning till gällande kommunallag (2017:725).
  2. Taxan ska gälla från den 1 oktober 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp