Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 177 Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Ösmo

Kommunstyrelsen har beslutat att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett detaljplane-program och samråda inom detta område.

Planområdet ligger norr om Nynäshamn i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och intill riksväg 73 och gamla Nynäsvägen (väg 545).

Området gränsar i norr till en samlad permanentbebyggelse i Lidatorp och i söder till villafastigheter längs Älvuddsvägen.

Samråd för programmet skedde under tiden 30 maj till 27 juni 2014. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 16 december 2009 att godkänna samrådsredogörelsen för programsamrådet samt besluta om planstart.

Planarbetet var ute på samråd år 2014. Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram och förslaget bearbetades ytterligare.

Avvikelser mellan programförslaget och samrådsförslaget är bland annat att färdigställandet av väg 73 medför ändrade förutsättningar såsom avståndet mellan väg 73 och närmaste bostad, buller samt tekniska utredningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Granskningsutlåtande godkänns

Detaljplanen för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Ösmo godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § ÄPBL 1987:10.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp