Lyssna på sidan Lyssna

§ 175 Tertialuppföljning (T2) för Nynäshamns kommun, perioden 1 januari - 31 augusti 2017

Kommunstyrelsen har med ledning av nämndernas uppföljningsrapporter upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till augusti 2017.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos för helårsutfallet 2017.

Periodens resultat för koncernen Nynäshamns kommun är 66,6 miljoner kronor, jämfört med 82,0 miljoner kronor samma period föregående år.

AB Nynäshamnsbostäder visar ett resultat på 12,7 miljoner kronor vilket är 2,1 miljoner kronor bättre än under samma period föregående år.

De övriga bolagen och förbundet redovisar smärre under- eller överskott. Kommunen redovisar ett resultat på 53,4 miljoner kronor för årets första åtta månader 2017, vilket är 16,9 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2016.

Verksamhetens intäkter är 5,5 miljoner kronor lägre jämfört med föregående delårsrapport, medan verksamhetens kostnader har ökat med 49,7 miljoner kronor. Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med 41,7 miljoner kronor.

Finansnettot har försämrats med 0,7 miljoner kronor från -2,7 miljoner kronor till -3,4 miljoner kronor. För helåret beräknas kommunens resultat till 18,4 miljoner kronor, vilket är 1,6 miljoner kronor sämre än budget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna Tertialuppföljningsrapporten för perioden 1 januari – 31 augusti 2017.

Uppmana samtliga nämnder som beräknar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:

Verkställa KS§64 2017 genom att bevilja 1 265 000 kronor av kommunstyrelsen ofördelade medel för finansiering av "Rik fritid/temafritids" vårtermin 2017.

Bevilja 1 500 000 kronor av kommunstyrelsen ofördelade medel till Barn- och utbildningsnämnden för att fördela statsbidrag som från 2017 ingår i den kommunalekonomiska utjämningen. Statsbidraget avser ”Rätt till komvux” och fördelades inte i samband med mål och budget 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.   

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp