Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 161-163 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag samt meddelanden.

Inkomna ärenden

Rolf Hofsten (PPiN) har den 11 september 2017 inkommit med en motion om att utreda möjligheterna att göra Prästgården i Nynäshamn till ett allaktivitetshus för pensionärer.

Antonella Pirrone (KD) har den 11 september 2017 inkommit med en motion om att undersöka förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/mormor för fritids, förskila och grundskola i Nynäshamn.

Antonella Pirrone (KD) har den 19 september 2017 inkommit med en motion om att allmänheten ska inbjudas till samtal med politiker i formen ”Kafé Fullmäktige”.

Nya medborgarförslag

Medborgarförslag om kurser i hjärt- och lungräddning har inkommit från Rolf Lindberg den 5 september 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om att anlägga fasta banor för swimrun har inkommit från Ola Björnén och Helena Dalivin den 29 september 2017.

Kommunstyrelsen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

  1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om kurser i hjärt- och lungräddning till kommunstyrelsen.
  2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om anläggande av fasta banor för swimrun till kultur- och fritidsnämnden.

Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 juni 2017 beslutat avsluta det pågående detaljplaneuppdraget för del av Nibble 1:1, Vansta 5:2 mfl, förtätning av södra Ösmo.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 24 augusti 2017, § 109, beslutat att lämna yttrande över revisionsrapport- uppföljande granskning av styrning och ledning av grundskolan och gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har den 24 augusti 2017 beslutat att avslå medborgarförslaget om att i kommunal regi driva en öppen förskola och parklek i stadsparken i Nynäshamn.

Socialnämnden har den 26 september 2017 beslutat överlämna rapport över ej verkställda beslut kvartal 2 2017 till fullmäktige.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp