Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 170 Delårsrapport (T2) för Nynäshamns kommun perioden 1 januari – 31 augusti 2019

Kommunstyrelseförvaltningen har med ledning av nämndernas uppföljnings-rapporter och offentlig statistik upprättat en kommunövergripande rapport för den verksamhet som bedrivits under perioden januari till augusti 2019.

Rapporten innehåller en redovisning av periodens resultat jämfört med budget. I rapporten ingår också en prognos över helårsutfallet 2019.

Prognosen för helåret 2019 är ett överskott på 20 miljoner kronor. Det är 4,7 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet på 15,3 miljoner kronor.

MSN har i samband med tertial 2 redovisningen redogjort för förändringar beträffande investeringar. Dessa förändringar kräver beslut av KF för omfördelning av medel. Dessa förändringar beskrivs i bilaga 3.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

  1. Godkänna delårsrapporten för perioden 1 januari — 31 augusti 2019.
  2. Uppmana samtliga nämnder som prognostiserar ett underskott jämfört med budget att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.
  3. Utöka investering SBR/Utjämningsmagasin med 5,5 miljoner kronor genom att ianspråkta investeringsmedel från posterna Utbyggnad VA Hoxla byväg med 2,9 miljoner kronor, VA-plan med 1,8 miljoner kronor, Anlägga dricksvattenled Telivägen med 0,3 miljoner kronor och Våtmarkspumpar 0,5 miljoner kronor.
  4. Omfördela 5 miljoner kronor från investeringsposten ”Förskola ersättning Humlan” till investeringsposten ”Ny förskola Nickstahöjden”.
  5. Omfördela 10 miljoner kronor från investeringsposten ”Fastigheter - Gymnasiet” till investeringsposten ”Gröndalsskolan upprustning”.
  6. Omfördela 4 miljoner kronor från investeringsposten ”Fastigheter – Kök/matsal” till investeringsposten ”Gröndalsskolan upprustning”.
  7. Omfördela 4,2 miljoner kronor från investeringsposten ”Fastigheter – Kök/matsal” till investeringsposten ”Vanstaskolan upprustning”.
  8. Omfördela 2 miljoner kronor från investeringsposten ”Fastigheter – Kök/matsal” till investeringsposten ”Om- & tillbyggnad Gröndalsskolan”.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-10-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp