Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 90-91 Exploateringsavtal och detaljplan för Kullsta 2

Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 med flera har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och exploatören AB Nynäshamnsbostäder.

Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar samt marköverlåtelser inom exploateringsområdet. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett godkännande av exploateringsavtalet bidrar till att uppfylla de kommungemensamma målen för 2017-2020. Genom nya attraktiva bostäder kan Nynäshamn växa som kommun.

Exploateringen vid Nynäsgårds station bedöms som positiv för kommunens bostadsförsörjning. Att förädla området med bostäder bedöms även stärka underlaget för kollektivtrafik och service.

Att skapa bostäder i kollektivtrafiknära lägen kan också leda till att behovet av resor med bil minskar, vilket i sin tur främjar utveckling av ett långsiktigt hållbart och klimatneutralt samhälle. Detaljplanen innefattar Kullsta 2 som ägs av AB Nynäshamnsbostäder och Nynäshamn 2:13 och del av fastigheten Nynäshamn 2:1 som ägs av Nynäshamns kommun.

Planområdet ligger vid pendeltågsstationen Nynäsgård, cirka en kilometer från Nynäshamns centrum. Fastigheterna Kullsta 2:13 och Kullsta 2 har tidigare varit bebyggda med garage men utgörs idag av grusad parkeringsyta, asfalterad väg till pendelstationen samt sly och träd.

Nynäshamn 2:1 utgörs av gatan Kullstagränd och fungerar som utfart för bensinstationen och kiosken norr om planområdet.

Öster om planområdet, längs Centralgatan, ligger kulturhistoriskt intressanta arbetarbostäder, de så kallade Telihusen. Byggnaderna består i huvudsak av ljus puts med rödmålat trä i detaljer eller övre gavelstycke och är 2-3 våningar höga.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

Godkänner undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 med flera, Nynäshamns kommun   

Godkänner granskningsutlåtandet.

Antar detaljplan för Kullsta 2 med flera enligt 5 kapitlet § 27, Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunfullmäktiges beslut


Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.    

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp