Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 47-48 Exploateringsavtal samt detaljplan för Kullsta 2 med flera

Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 med flera har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett exploateringsavtal tecknats mellan Nynäshamns kommun och exploatören AB Nynäshamnsbostäder.

Ett förslag till detaljplan för Kullsta 2 med flera har upprättats. Detaljplanen möjliggör utveckling av stationsområdet Nynäsgårds station och skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med ca 100 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet till centrumändamål i bottenplan. Fastigheten Kullsta 2 får en annan användning, från biluppställningsändamål till bostäder. Fastigheterna inom planområdet ägs av Nynäshamns kommun och AB Nynäshamnsbostäder.

För att reglera hur exploateringen av detaljplaneområde ska genomföras har Nynäshamnsbostäder och Kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar utförandet och finansiering av anläggningar. Avtalets syfte är även att utgöra överenskommelse om fastighetsreglering vad det gäller den mark som ska överföras till och från Kommunens respektive Exploatörens ägo.

Exploateringsavtalet omfattar ett exploateringsområde som består av detaljplaneområdet. Exploateringsavtalets giltighet är villkorat av att Nynäshamns kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet samt att Nynäshamns kommunfullmäktige antar Detaljplanen för Kullsta 2 med flera och att det slutligen vinner laga kraft.

Kommunen ansvarar för upphandling, projektering, utbyggnad samt drift och underhåll av allmän plats inom exploateringsområdet. Samtliga kostnader för utbyggnad av allmän platsmark bekostas av exploatören. Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga anläggningar och bebyggelse inom exploatörens kvartersmark.

Kommunen är huvudman för vatten och avlopp och ansvarar för drift och underhåll av kommunala VA-anläggningar. Exploatören ansvarar för dagvattenhantering enligt Kommunens dagvattenpolicy.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Kullsta 2 med flera, Nynäshamns Kommun.

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 med flera, Nynäshamns Kommun.

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-3:

a. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja exploateringsavtal för Kullsta 2 med flera, Nynäshamns Kommun.

b. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende fastighetsbildning enligt exploateringsavtalet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 100 bostäder intill Nynäsgårds station. Detta skapar förutsättning för att utveckla Nynäshamns tätort i en hållbar riktning med bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge samtidigt som hela området kring Nynäsgårds station utvecklas till en attraktiv entrépunkt till Nynäshamn.

Den nya detaljplanen föreslår byggnation av cirka 100 lägenheter fördelat på tre flerfamiljshus om 4-6 våningar. Även lokaler för butiker tillåts i detaljplanen. Parkering löses genom ytparkering och carports som placeras mellan bostadshusen och stationen samt mellan drivmedelsstationen och stationen.

Utöver att området intill Nynäsgårds station blir mer befolkat och upplyst av byggnationen föreslås och den branta gångvägen från Centralgatan som leder ner till stationen byggas om så att den både uppfyller dagens tillgänglighetskrav och blir ett positivt inslag i stadsbilden.

Exploatören ansökte om planbesked den 2 juli 2015 och den 22 oktober 2015 fattade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslut om att både ge positivt planbesked samt att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplaneläggningen.

Planen ställdes ut för samråd under september 2016 och granskning skedde maj-juni 2017. Kommunfullmäktige beslutade den 16 maj 2018 att anta detaljplanen men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen.

Den 28 mars 2019 meddelade mark- och miljödomstolen att beslutet om att anta detaljplanen ska upphävas. Kommunen överklagade inte domstolens beslut utan valde istället att arbeta om planhandlingarna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Granskningsutlåtandet godkänns

2. Detaljplanen för Kullsta 2 med flera godkänns och lämnas över till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL)

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-04-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp