Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 46 Investering Sunnerby förskola

Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2019 att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att verkställa ombyggnationerna av Sunnerbyskolan till förskola, matsal och verksamhetsanpassning och tilldelades en budgetram om 49 miljoner för att starta upp arbetet med detta.

Projekteringen visade på högre kostnader än ursprungligt och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen äskade mer medel till projektet. Ärendet återremitterades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 21 januari 2020, § 10.

Förvaltningen har försökt besvara återremissen genom att presentera olika förslag. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har därefter fattat beslut om en ny inriktning av projektet, där en ny konceptförskola föreslås byggas istället för att bygga in förskolan i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt, BUN § */2020, miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag. Kommunfullmäktige föreslås besluta i enligheten med nämndens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag framtaget detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation.

2. Föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, § 62.

3. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.

Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av projektet som bland annat innebär en hyresförändring.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-04-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp