Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 45 Förvärv av aktier i Alkärrsplan Utveckling AB

I december 2018 fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut med innebörden att undersöka möjligheterna att under rätt förutsättningar förvärva sjukhusbyggnaden. En jurist med uppdrag att företräda kommunen avropades från ramavtal.

Förhandling med de andra aktieägarna i AUAB inleddes under våren 2019. Ett förslag till avtal har upprättats där kommunen förvärvar samtliga aktier i bolaget. Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären.

Alkärrsplan Utveckling AB (AUAB) bildades 2008 och förvärvade fastigheten Nornan 28, som innefattar Nynäshamns sjukhus (Sjukhuset) och del av fastigheten Nynäshamn 2:1 (i första hand 

Alkärrsplans parkeringsplats) av Nynäshamns kommun. AUAB ägs till 19 procent av Nynäshamns kommun tillsammans med de norska bolagen Orkla Eiendom AS och Utstillingsplassen Eiendom AS, vilka äger 40,5 procent vardera. Avsikten med bildandet av AUAB och fastighetsförvärven var att utveckla Nynäshamns centrum med vårdcentral samt fler butiker och bostäder.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

1. Förvärva samtliga aktier i Alkärrsplan Utveckling AB.

2. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, uppdra till kommunfullmäktiges valberedning att

bereda val av styrelseledamöter, inklusive suppleanter, samt lekmannarevisorer i bolaget.

3. Under förutsättning att första att-satsen bifalles, utökar 2020 års investeringsram med 66 miljoner kronor.

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förvärvet beslutar kommunstyrelsen för egen del att:

1. Bemyndiga kommundirektören att underteckna samtliga handlingar tillhörande ärendet och i övrigt fullfölja affären.

2. Uppdra till förvaltningen att vid behov uppta lån för att möjliggöra finansiering av förvärvet.

3. Uppdra till förvaltningen att utreda en strategi för bolaget och dess framtid. Uppdraget ska redovisas senast september 2020.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-04-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp