Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 38-40 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag samt meddelanden som inkommit till kommunfullmäktige innan dagens sammanträde. 

§ 38 Inkomna ärenden

Donald Löfving (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om att utöka öppettider på Nattis.

Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om att ändra betalning av partistöd.

Donald Löfving (SD) och Björn Larsson (SD) har den 12 mars 2020 inkommit med en motion om att erbjuda förtroendevalda utbildning om korruption, givande och tagande av mutor samt om jäv.

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion gällande trygghet.

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion om att inrätta trygghetsvärdar.

Patrik Isestad (S) har den 15 mars 2020 inkommit med en motion gällande att vässa det förebyggande arbetet mot narkotika.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

§ 39 Inkomna medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit den 20 februari 2020 om att höja kommunalskatten för att möta kostnaderna som skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 4 mars 2020 om att bygga en gångväg från Lidl utmed väg 73 till Sjötelegrafen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 12 mars 2020 om att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och Fredsgatan, till någon form av väg för motorfordon. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Till kommunstyrelsen delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att höja kommunalskatten för att möta kostnaderna som skolverksamheten kräver för att fungera och utvecklas.

2. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att man bygger en gångväg från Lidl utmed väg 73 till Sjötelegrafen.

3. Till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden delegera beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att omklassa gångfartsområdet på Centralgatan och Fredsgatan, till någon form av väg för motorfordon.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget. 

§ 40 Meddelanden

Gruppledarna för de i Nynäshamns kommunfullmäktige representerade partierna är överens om flera frivilliga åtgärder för minimering av risker och spridning av COVID-19. I överenskommelsen anges att i den mån det är möjligt ska endast nödvändiga beslutsärenden vara med på dagordningen. Föredragningar och annan längre information undviks i så stor utsträckning det är möjligt. Kommunfullmäktiges presidium har därför beslutat att följande ärenden skjuts upp:

Revisionsberättelse för år 2019 och ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (beslutas i maj).

Program för uppföljning och tillsyn av privata och kommunala utförare i Nynäshamns kommun, mandatperioden 2019-2022.

Svar på motion angående utmaningsrätt – en ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för vår kommun.

Svar på motion om att utreda en sänkning av förtroendevaldas arvoden.

Svar på motion om vänortsförbindelse med en kommun i Polen.

Kommunfullmäktige beslutade den 12 mars 2020 att delegera beslutanderätten för medborgarförslag gällande att fräscha upp baksidan av hamngrillen vid pendeltågsstationen till kommunstyrelsen. Den 18 mars 2020 meddelande förslagsställaren att hon ville återta sitt medborgarförslag. Ärendet har därför avslutats.

Länsstyrelsen i Stockholm har den 18 mars 2020 utsett Elin Jederyd (SD) till ny ersättare i kommunfullmäktige istället för Joacim Nieminen (SD).

Kommunstyrelsen har den 19 mars 2020 beslutat att anse medborgarförslaget om att bygga om kommunhuset till ett äldreboende som besvarat.

Socialförvaltningen har den 9 mars 2020 tagit beslut om att överlämna förvaltningens rapport av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 §; och 9 § LSS; för fjärde kvartalet 2019 till kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Stockholm har den 2 april 2020 beslutat att utse Sophia Stureson (L) som ny ledamot i kommunfullmäktige istället för Nicholas Nikander (L). Bo Persson (L) har utsetts till ny ersättare.

Den 1 april 2020 har krisledningsnämndens ordförande Harry Bouveng beslutat att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna. 

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-04-20

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp