Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 234 Mål och budget 2018-2021

Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remissversion för Mål och budget utsändes den 30 mars för beredning i respektive nämnd och politiska partier.

Kommunstyrelsen beslutade om Mål och budget 21 juni. Under hösten har Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet arbetat med budgeten.

Den 28 september erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos. Dessa förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och budget för perioden 2018 – 2021.

Skattesatsen är oförändrad jämfört med 2017 dvs 19,85 kronor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2018 till 19:85 kronor per skattekrona.
  2. Fastställa Mål och budget för år 2018-2021 för Nynäshamns kommun.
  3. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för lång- och kortfristiga lån på 1 100 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.
  4. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
  5. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlem samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  6. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 500 000 kronor av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.
  7. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2018 till 1,75 %.
  8. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kronor per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad.

Mål och budget presenteras av partierna.

Mål och budget presenteras av nämnderna.

Mål och budget - debatt.

Andra ärenden i detta kommunfullmäktigemöte

Det ärende du nu ser är det som är blåmarkerat

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp