Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 214 Mål och budget 2020-2023

Mål och budget har under året beretts vid olika tidpunkter. En remissversion för mål och budget utsändes den 2 april för beredning i respektive nämnd.

Kommunstyrelsen beslutade om mål och budget 19 juni. Under hösten har Alliansen arbetat med budgeten.

Den 1 oktober erhöll kommunen en ny skatteunderlagsprognos. Dessa förändringar tillsammans ger en reviderad version av mål och budget för 2020-2023. Skattesatsen är i detta förslag oförändrad från 2019 dvs 19,85%

VA-verksamheten arbetar för att öka driftsäkerheten genom satsningar på drift- och underhållsåtgärder samt högre investeringstakt på befintliga verk, pumpstationer och ledningsnät.

För att finansiera detta krävs en årlig höjning av VA-taxan. Från och med 1 januari 2020 föreslås höjning av avgiften med 2,16 kronor per kubikmeter. En procentuell höjning med ca 12 % av den rörliga avgiften, vilket motsvarar, med oförändrad vattenförbrukning, en total höjning av VA-taxan med 4 %.

För ett typhus A innebär det en höjning om 81 kronor per kvartal. Anläggningsavgifterna förblir oförändrade.

Alla gruppledare fick presentera sin budget. Alla partier hade inkommit med en budget förutom Miljöpartiet.

Därefter delades debatten in efter nämnd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

  1. Fastställa skattesatsen för kommunalskatten år 2020 till 19,85%
  2. Fastställa Va-taxan enligt bilaga 8 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” som innebär höjd taxa med 2,16 kronor per kubikmeter, till 20,0 kronor per kubikmeter.
  3. Fastställa Mål och budget för år 2020-2023 för Nynäshamns kommun i enlighet med budgetförslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna
  4. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att uppta nya och omplacera befintliga lån inom en total ram för långfristiga lån på 1 000 miljoner kronor, varav högst 150 miljoner kronor får avse utlåning till företag inom koncernen Nynäshamns kommun.
  5. Såsom egen skuld ingå borgen för Nynäshamnsbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 900 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  6. Kommunstyrelsen får utnyttja sin delegation att teckna borgen för lån som aktiebolag i vilka kommunen äger minst hälften av aktierna, kommunalförbund i vilka kommunen är medlen samt helägda dotterbolag till dessa aktiebolag och kommunalförbund upptar, inom en total borgensram på 900 miljoner kronor. Borgen gäller såsom för egen skuld, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
  7. Bemyndigande för kommunstyrelsen att disponera 0,5 mnkr av kommunens eget kapital för oförutsedda händelser.
  8. Fastställa den nominella räntesatsen för beräkning av kapitalkostnaderna 2020 till 1,75%
  9. Till de i kommunfullmäktige representerade politiska partierna ska partistöd utgå med: grundstöd 47 500 kronor per parti, mandatstöd 24 000 kronor per mandat i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas senast den 25:e dagen i kalenderkvartalets första månad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag på samtliga punkter.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2019 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-07-06

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp