Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 186 Förändringar kommunens markinnehav med anledning av exploateringsavtal för utbyggnaden av Norvik hamn

För att möjliggöra utbyggnad av hamn och verksamhetsområde vid Norvik i Nynäshamns kommun har en detaljplan för området tagits fram. Dessutom har ett mark- och exploateringsavtal som reglerar parternas åtaganden vid utbyggnaden av detaljplanen tagits fram.

I mark- och exploateringsavtalet regleras marköverföringar och markupplåtelser och servitut-upplåtelser. I januari 2017 ansökte parterna hos Lantmäteriet om fastighetsregleringar och avstyckningar i enlighet med avtal och beslutet vann laga kraft 30 augusti 2018.

Följande delar av de regleringar och överföringar som genomförts behöver regleras internt hos kommunen avseende vilken del av kommunen som ska ha förvaltningsansvaret:

NCC överlåter fastigheten Kalvö 1:11 till Kommunen. Marken består av naturmark, gata samt dagvattenpark.

NCC överlåter mark för Kommunens blivande pumpstationsfastighet, Kalvö 1:29.

Marken där Alhagens våtmark är belägen överförs från Kommunens fastighet Nynäshamn 2:154 till Kalvö 1:10. Nuvarande internavtal avseende VA-avdelningens rätt att anlägga, bibehålla, nyttja och underhålla våtmark för avloppsrening inom området mot en avgift av 25 000 kr/år bör upphävas då det inte längre är aktuellt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Förvaltningsansvaret för fastigheten Kalvö 1:11 ska ligga på kommunstyrelsen. Undantaget är område för dagvattenpark som förvaltas av VA-avdelningen.

Förvaltningsansvaret för nybildade fastigheten Kalvö 1:29 ska ligga på VA-avdelningen.Förvaltningsansvaret för fastigheten Nynäshamn 2:154 ska ligga på kommunstyrelsen.

Internavtal avseende VA-avdelningens rätt att anlägga, bibehålla, nyttja och underhålla våtmark för avloppsrening upphävs.

Kostnader med anledning av lantmäteriförrättningen, utöver ersättning för ledningsrätt över Kalvö 1:22, ska belasta exploateringsprojekt Norvik, objektnummer 157730.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp