Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 184 Omföring av investeringsmedel för att renovera Tallbackaskolan

Barn- och utbildningsnämnden samt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit beslut om att inleda en renovering av Tallbackaskolan och önskar därför en omföring av investeringsmedel till renoveringen.

Under 2015 upplevde medarbetare hälsoproblem i Tallbacka hus B. En miljöutredning genomfördes som visade på riskkonstruktioner.

Problematiken handlar i huvudsak om att mikrobiellt skadat material förekommer i byggnadens utfackningsväggar, vilka är belägna vid samtliga fönsterpartiet. Vidare har utfackningsväggarnas träsyllar samt flertalet stående reglar behandlats med träskyddsmedel sinnehållande klofenoler, vilket erfarenhetsmässigt är en känd risk ur lukt- och inomhusmiljösynpunkt. Därutöver har skador i form av lukt- och emissionsskadat material påträffats i byggnadens övergolvskonstruktioner.

 Från barn- och utbildningsnämndens sida är man angelägen om att återställa skolan för att kunna möjliggöra en återflytt till höstterminen 2019. Nämnden valde därför att fatta besluta om att inleda en renovering trots att kostnadsbilden inte var klargjord. Nämnden markerade i beslutet att fastighetsavdelningen skulle återkomma med ytterligare underlag när kostnadsbilden var tydligare.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i sin tur fattat beslut villkorat att barn- och utbildningsnämnden tillstyrker, att inleda renoveringen samt att hemställa till kommunstyrelsen om att hemställa hos kommunfullmäktige om att omfördela tio miljoner kr ur årets investeringsram från Ersättning Förskola Humlan till renoveringen av Tallbackaskolan.

Enligt kommunens lokalförsörjningsplan ska en förskola byggas på fastigheten Humlan 10 men eftersom Humlegårdsskolan fortfarande är i drift är det inte möjligt att bygga förskolan. De avsatta medlen kan därför inte användas under innevarande år. Förhoppningen är att genom att i anspråkta medel i år kan 2019 års investeringsram avlastas något.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Omfördela 10 miljoner kronor ur 2018 års investeringsram från posten ”Förskola ersättning Humlan” till att återställa Tallbackaskolan för skolverksamhet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att avslå kommunstyrelsens förslag. Därmed inleds renoveringen av Tallbackaskolan 2019.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp