Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 42-43 Marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1, Nynäshamns kommun samt detaljplan

En detaljplan för fastigheten Älgen 18 och del av Nynäshamns 2:1 har upprättats. Det nya förslaget till detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 5-10 våningar med underliggande parkeringsgarage.

Totalt planeras det för cirka 70 lägenheter av varierande storlek och planen tillåter gruppbostäder såsom äldreboende. Enligt förslaget placeras husen kring en gemensam gård med grönytor runt om.

Fastigheterna inom planområdet ägs idag av Nynäshamns kommun. Ett markanvisningsavtal för bostadsutveckling inom del av kv. Älgen (Höjdgatan) tecknades mellan BTH Bostad och Nynäshamns kommun år 2016. Markanvisningsavtalet innebär att den enskilda kvartersmark för bostadsändamål som planläggs i detaljplanen ska överlåtas till BTH Bostad om detaljplanen vinner laga kraft.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1.

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-3:

  1. Bemyndiga kommundirektören och mark- och exploateringschefen att fullfölja marköverlåtelse- och genomförandeavtal för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1.
  2. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att fullfölja köpet och teckna köpebrev.
  3. Ge mark- och exploateringschefen i uppdrag att genomföra kommunens åtagande avseende fastighetsbildning enligt marköverlåtelse- och genomförandeavtalet.

Detaljplanen innefattar fastigheterna Älgen 18 och en del av Nynäshamn 2:1 som båda ägs av Nynäshamns kommun. Den nya planen föreslår tre stycken punkthus med cirka 70 bostadslägenheter. Parkering löses genom ett parkeringsgarage som placeras under innergården samt delvis i bottenvåningarna av bostadshusen. Bostadshusen tillåts vara 5, 9 respektive 10 våningar.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att:

Granskningsutlåtandet godkänns.

Detaljplanen för Älgen 18 och del av Nynäshamn 2:1 antas enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp