Lyssna på sidan Lyssna

§ 55 Svar på motion om trygghet och studiero

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en motion om trygghet och studiero. I motionen föreslås att en ”konsekvenstrappa” införs för disciplinära åtgärder. Konsekvenstrappan ska vara en centralt framtagen riktlinje som ska kunna ligga till grund för skolornas eget arbete med disciplinära åtgärder, exempelvis när det är befogat med skriftlig varning, kvarsittning eller polisanmälan.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram en ”konsekvenstrappa” för mer trygghet och studiero som ska gälla för kommunens skolor och bidra till att skapa likvärdighet i utbildningen.

Motionen har remitterats till Barn- och utbildningsnämnden som beslutade avge yttrande i ärendet den 26 oktober 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillse att kommunens skolor i sina ordningsregler har en gällande rutin för hantering av elevs ordningsstörande beteende och för att upprätta trygghet och studiero, samt att motionen därmed anses besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp