Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 48 Markbyte med Strängnäs stift, del av Körunda 1:1

Detaljplan 812 för utbyggnaden av Vansta industriområde har inte kunnat genomföras med anledning av att dagvattenhanteringen för ett utbyggt verksamhetsområde inte lösts i sin helhet i samband med framtagandet av detaljplanen.

Kommunen har fått tillstånd att leda vattnet till Gryt Nibble torrläggningsföretag under förutsättning att erforderligt fördröjningsmagasin anläggs inom del av Nibble 1:1.

Kommunen har nu kommit överens med fastighetsägaren till Nibble 1:1 om ett markbyte för att få åtkomst till markområdet.

Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun överlåter del av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet överlåter en mindre del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), till kommunen.

För markbytet betalar Stiftet en miljon kronor till Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift gällande att Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns kommun och Nynäshamn kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.

Godkänna att Stiftet för markbytet betalar en miljon kronor till Nynäshamns kommun.

Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om erforderliga lantmäteriförrättningar.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp