Lyssna på sidan Lyssna

§ 24 Överenskommelse om fastighetsreglering – del av Nynäshamn 2:33

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna villkoren i avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Nynäshamns kommun och Pärlefar AB gällande del av fastighet Nynäshamn 2:33.

Nynäshamns reningsverk kommer att utvecklas i takt med att invånarna i kommunen blir fler. För att säkerställa att mark finns för framtida utbyggnad av reningsverket tas en ny detaljplan, 2014-0412, fram.

Markområdet mellan reningsverket och väg 73 är i detaljplanen utpekat som skydd mot störning från reningsverket samt trafikområde. Berget och vegetationen ska bevaras.

För att få full kontroll på marken avser kommunens VA-avdelning att köpa in marken. Markområdet regleras över från Pärlefar AB till kommunen enligt avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” gällande del av fastighet Nynäshamn 2:33.

Köpesumman är 4 241 000 kronor och investeringsmedel på 4,5 miljoner kronor begärs för köpet. Investeringen innebär en räntekostnad på 78 750 kronor första året som finansieras genom VA- anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Avtalet innebär även servitut för väg och VA- ledningar samt att VA-avdelningen står för kostnader för omläggning av VA-ledningar på kvarvarande Nynäshamn 2:33. Det innebär ytterligare investeringar som skrivs fram senare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna villkoren i avtalet ”Överenskommelse om fastighetsreglering” mellan Nynäshamns kommun och Pärlefar AB gällande del av fastighet Nynäshamn 2:33.

Bemyndiga miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef att underteckna avtal och andra relevanta dokument för att kunna fullfölja affären.

Beviljar investeringsmedel på 4,5 miljoner kr för inköp av mark enligt avtalet. Finansiering sker genom att ta i anspråk 4,5 miljoner kronor ur 2019 års investeringsram för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Vatten och avlopp.

Beslutspunkt 1-3 gäller endast under förutsättning att Kommunfullmäktige antar detaljplan för reningsverket 2014-0412 genom beslut som vinner laga kraft.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp