Lyssna på sidan Lyssna

§ 31 Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nynäshamns kommun granskade PWC verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Resultatet redovisades i en rapport som överlämnades till kommunstyrelsen den 17 december 2015.

Utifrån granskningsresultatet gjorde PwC bedömningen att verkställighet av fullmäktiges beslut och återrapportering inte är fullt ändamålsenliga. På grundval av granskningen ville revisorerna lyfta fram flera utvecklingsområden, vilka var bland andra följande:

Dokumentera rutiner för uppföljning av fullmäktiges beslut.

Tydliggör beslutformuleringen i fullmäktiges protokoll avseende främst tidpunkten för när ett beslut ska vara verkställt.

Tydliggör i återrapporteringen ”Balansrapporten” som avser ej verkställda beslut, orsaken till varför beslutet inte har verkställts och när beslutet planeras vara verkställt.

Förändringar föreslås i enlighet med detta i fullmäktiges arbetsordning för att tillgodose utvecklingsbehovet av rutiner för uppföljning och tidliga beslutsformuleringar. Rutinen med rapportering av balanslista har tidigare reglerats i skriftliga rutiner på tjänstemannanivå men föreslås ingå i arbetsordningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Kommunfullmäktiges arbetsordning ska revideras genom tillägg av paragraf 26 b med följande lydelse:

Beslut och uppföljning
Fullmäktiges beslut ska formuleras så att eventuella uppdrag och direktiv för verkställighet framgår på ett tydligt sätt. Tidpunkt eller tidsintervall för verkställighet ska anges. Beslut ska vara motiverade. Motiveringen ska framgå av beslutsmeningen eller antecknas i protokollet.

Beslut om ansvarsfrihet jämlikt 5 kapitlet 25 a § Kommunallagen ska i enlighet med den bestämmelsen motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de beslut som inte verkställts i en balanslista.

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Balanslistan ska ange grad av verkställighet, varför beslutet inte verkställts och när uppdraget beräknas vara slutfört.

Reglementet för ekonomistyrning ska redovisas genom tillägg av en sista mening under rubrik 10.3 enligt följande:

Respektive nämnd ska delge kommunstyrelsen vad som rapporterats avseende genomförd internkontroll. Kommunstyrelsen ska härefter skyndsamt anmäla inkomna rapporter till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp