Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 26 Detaljplan för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2:1

Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet den 6 december 2017, § 252. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna detaljplanen. Ärendet tas upp på nytt för att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

Förutom omformulering av förslag till beslut har handlingarna i ärendet inte ändrats. Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet kring Gröndalsviken station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 70 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan.

Granskning av planförslaget har ägt rum 31 mars till 28 april 2017. Synpunkter från granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Granskningsutlåtandet godkänns.

Detaljplanen för Humlan 9 och del av Nynäshamn 2.1, Nynäshamn antas enligt 5 kapitlet 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp