Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 198 Svar på motion om utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad

Motionen föreslår utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad genom att planera för parkering på de gator i staden där det finns möjlighet och behov av det.

Det finns många trafikantgrupper som ska samsas om utrymmet i Nynäshamns stad samtidigt som utrymmet är begränsat. För de platser där kommunen anordnar gatuparkering krävs först att tillgänglighet och framkomlighet säkerställs för gående och cyklister, innan det kan vara möjligt med gatuparkering.

Gatuparkering tillåts idag generellt i den mån som detaljplanerna så medger samt när krav om framkomlighet och tillgänglighet säkras för gående och cyklister.

Enligt plan- och bygglagen ska det på den egna fastigheten eller i närheten av den i skälig utsträckning finnas lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot ansvarar kommunen för den övergripande parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering. Detta görs i första hand i detaljplanen. Den förtätning som görs eller kommer att göras i kommunen följer kommunens parkeringsnorm där både platser för boende och besökare anges. Dessa parkeringsplatser ska lösas inom fastighetsgränsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen efter votering.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-11-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp