Lyssna på sidan Lyssna

§ 188 Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun 2019.

Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska alla kommuner identifiera och analysera de risker som finns inom kommunen och som kan leda till en extraordinär händelse.

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska sårbarheten hos kommunen samt öka kommunens förmåga att hantera extraordinära händelser.

Risk- och sårbarhetsanalysen kan sedan användas som ett beslutsunderlag och vara ett underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda. Analysen kan även utgöra ett underlag för samhällsplanering. På ett nationellt plan bidrar kommunens risk- och sårbarhetsanalys till arbetet med den strategiska inriktningen på krisberedskap och civilt försvar.

Kommunfullmäktige är skyldig att sammanställa och rapportera resultatet av analysen till Länsstyrelsen senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige, vilket är den 31 oktober 2019.

Nynäshamns kommun har under perioden mars- maj 2019 genomfört en risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun. Resultatet har redovisats i rapport Risk- och sårbarhetsanalys Nynäshamns kommun 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp