Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 128-129 Rapport obesvarade motioner och medborgarförslag

Enligt 29 § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. Rapporten omfattar motioner och medborgarförslag som har kommit in till och med den 7 maj 2019.

§ 128 Obesvarade motioner

Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år. Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun. Yttrande över motionen har inkommit från socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutade den 10 januari 2018 att återremittera ärendet för att utreda hur motionen förhåller sig till ny lagstiftning. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i maj 2018.

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Svar på motionen behandlas preliminärt av kommunstyrelsen i april 2018.

Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) har den 28 januari 2018 inkommit med en motion om att införa träffpunkter för äldre personer i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn och sedan utvärdera om fler träffpunkter kan skapas. Detta för att höja livskvaliteten för äldre i kommunen.

Incan Löfstedt (SD) och Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 februari 2018 inkommit med en motion om att samtliga nämnder ska se ärendets gång från början till beslut, att samtliga nämnder arbetar på lika vis och delar information på samma sätt, att inför beslut i nämnd ge samtliga partier och ledamöter handlingarna som utskotten använder för sina rekommendationer och att kommunfullmäktige antar detta förslag som sitt eget.

Elenore Österberg (V) har den 4 juni 2018 inkommit med en motion om gratis mensskydd för tjejer och unga kvinnor.

Miriam Malm har den 30 augusti 2018 inkommit med en motion om att införa 80, 90, 100 modellen, på försök inom barn & utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen för personer över 60 år som frivilligt ansöker om detta.

Rolf Hofsten har den 3 september 2018 inkommit med en motion om att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att etablera en vänortsförbindelse med en kommun i Polen.

Miriam Malm har den 5 september 2018 inkommit med en motion om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en organisationsöversyn inom Nynäshamnskommun samt utreder hur andra förvaltningsmodeller skulle kunna användas i Nynäshamns kommuns verksamheter. Att efter utredningen är klar lägga fram förslag till kommunfullmäktige om en förändrad styrmodell.

Emilia Orpana (SD) och Jean-Claude Menot (SD) har den 25 februari 2019 inkommit med en motion om att se över de lokala ordningsföreskrifterna rörande passiv insamling av pengar (tiggeri)

Emma Solander har den 8 mars 2019 inkommit med en motion om att dela ut ett Hållbarhetspris vid Nynäshamns årliga Galafest.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

§ 129 Obesvarade medborgarförslag

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att införa syn- och hörselinstruktör i Nynäshamns kommun. Inkom 2018-04-13.

Medborgarförslag om att anlägga en hiss eller rulltrappa vid Mörbyvägen upp till sjukhuset. Inkom 2018-08-14.

Medborgarförslag om att avsätta Jesper Skoglund som Miljöförvaltningschef med omedelbar verkan. Inkom 2018-12-19.

Medborgarförslag om att Nynäshamns kommun kompletterar § 11 i de lokala ordningsföreskrifterna. Inkom 2019-02-06.

Medborgarförslag om att den allmänna lokalen Balder får en hjärtstartare. Inkom 2019-02-26.

Medborgarförslag om att bygg ett servicehus alternativt trygghetsboende på den mark där förskolan Ankaret låg. Inkom 2019-04-01.

Medborgarförslag om att man anlägger en gång- och cykelväg från Breddalssvägens slut eller från Maria Barkmansväg till golfbanan. Inkom 2019-04-03.

Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarförslag om att Viaskolans skolgård och vägen in från Torggatan blir fri från gropar samt att skolbarnen har större plats för att hänga sina kläder. Inkom 2018-02-29.

Socialnämnden

Medborgarförslag om bostäder på kryssningsfartyg. Inkom2017-07-19.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag om att sätta upp en anslagstavla på Lövhagen där man kan se hur långa promenadvägarna är. Inkom 2018-02-19.

Medborgarförslag om att se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan samt ta bort en del cykelställ för att skapa p-platser. Inkom 2018-02-20.

Medborgarförslag om att starta ett projekt med växthus för att möta framtidens behov av resurssnåla odlingar. Inkom 2018-03-12.

Medborgarförslag om att anlägga en dansbana på banantorget och en oas med parasoll och utemöbler mot Centralgatan. Inkom 2018-08-14.

Medborgarförslag om att anlägga en hundgård i Ösmo. Inkom 2018-10-09.

Medborgarförslag – förbättringsförslag gällande ishallen samt tillbyggnad med miljötänk. Inkom 2018-10-15.

Medborgarförslag om att Strandvägen / Ringvägen under viss tid på helger är bilfri. Inkom 2018-11-13.

Medborgarförslag om att flytta två hastighetsskyltar på Vikgatan till c:a 10 meter före Vikgatans korning mot Estövägen. Inkom 2018-11-13.

Medborgarförslag om att förvandla fasaden på sjukhuset med färg, finns en teknik så det ser ut so stenblock. Inkom 2018-11-15

Medborgarförslag om att asfaltera vägbulor på parkeringsdäcket vid Folkets hus för att förhindra buskörning. Inkom 2018-11-23.

Medborgarförslag om att utöka antalet p-platser vid Segersäng station med 8 platser. Inkom2018-12-12.

Medborgarförslag om att flytta anslagstavlan vid Oskarsbron närmare Strandvägen. Inkom 2018-12-12.

Medborgarförslag om att det skulle finnas hundburar utanför affärerna så hundägare kan lämna sina hundar på ett säkert sätt. Inkom 2018-12-14.

Medborgarförslag om att anlägga belysning på gång och cykelvägen Hasselstigen för ökad trygghet och säkerhet för de boende i närområdet. Inkom 2017-05-05.

Medborgarförslag om att undersöka möjligheten att Nynäshamn kan få en gör det själv biltvätt. Inkom 2017-05-31.

Medborgarförslag - åtgärdsförslag för att sänka hastigheten på Hamnviksvägen och Estövägen. Inkom 2019-01-24.

Medborgarförslag om att göra det möjligt att lämna medborgarförslag i ett Webbformulär. Inkom 2019-02-01.

Medborgarförslag om att utreda möjligheterna att driva igenom ett engångsplastförpackningsförbud i en eller flera delar av kommunen. Inkom 2019-02-01.

Medborgarförslag om att se över cykelbanor och skolornas cykelparkeringar samt att initiera en cykelbytardag. Inkom 2019-02-20.

Medborgarförslag om att införa förbud att köra med motorfordon från Segelsällskapet till Lövhagen mellan kl 11.00 - 14.00. Inkom 2019-03-06.

Medborgarförslag om P-platser vid förskolan Fjärden, samt utökad belysning vid Hundhänget och bollplanen. Inkom 2019-03-20.

Kultur- och fritidsnämnden

Medborgarförslag om att Ösmo Simsällskaps simtränare får tillgång till WiFi i Ösmo simhall för att underlätta registrering i Idrott-online. Inkom 2019-02-14.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-06-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp